پیوند

زینت نور

اول خدا سرشت ترا از گِل بهشت
آنگاه شعر عاطفه را بر دلت نوشت

پیوسته دور کرد ترا مثل آفتاب
از لحظه های تیره و از روزهای زشت

نام مرا به نام تو پیوند داده بود
از ابتدای کار ز آغاز از سرشت

با من بمان به خاطر نبضی که می تپد
در دستهای پاک تو ای منجی، ای بهشت

از بس که فال حافظ دست تو دیده ام
شاخ نبات من شده این جنگ سرنوشت

آباد کن مرا که به پایان رسیده است
بی تو تمام قامتم از خشت تا به خشت

هرروز در طلوع تو تکرار میشوم
تن میدهم دوباره به بازی مات و کشت

* * *
اول فبروری ۲۰۰۷

You may also like...