چاپ «خاطرات میر محمد صدیق فرهنگ» در اروپا

انتشارات شاهمامه مژده می رساند:

کتاب «خاطرات میر محمد صدیق فرهنگ» مؤرخ نامدار کشور از طریق انتشارات شاهمامه در ۵۱۳ صفحه به قطع وزیری آمادهء چاپ شده است.
به اهتمام: سید محمد فاروق فرهنگ و سید ضیاء فرهنگ
چاپ دوم: بهار ۱۴۰۱ خورشیدی، هالند
با روابطی که با شماری از تاریخ‌نگاران و دست اندرکاران قلم داریم، بار ها شنیده شده است که تاریخ و سخن جاودان یاد مرحوم صدیق فرهنگ مورد تائید اکثریت قرار دارد و افتخار داریم که سالها بعد از چاپ نخست این اثر که در کابل دوباره مجال تجدید نیافت، انتشارات شاهمامه این افتخار را نصیب شده است.
ابراز سپاس از خانوادهء ارجمند جناب فرهنگ به ویژه محترم ضیاء فرهنگ که این انتشارات را سزاوار نشر این اثر ارزشمند دانستند و بر ما اعتماد نمودند.


بهای فروش: ۳۵ یورو
برای دریافت آن به این شماره پیام بفرستید:
31641375638

You may also like...