چشمهای سیاه بهار

مجموعهٔ داستانهای قادر مرادی

زمان نشر:‌۱۳۹۳

 

نقد و مقدمه: از محمدشاه فرهود

ديزاين پشتي كتاب: تورپيكي عزيز

نقاشي روي پشتي:كاري ازظاهر تورج

چاپ و صفحه بستي: انجمن فرهنگ افغانستان “انتشارات باميان” – فرانسه

سال چاپ ١٣٩٣

تعداد طبع ١٠٠٠ جلد

محل چاپ: فرانسه

حق چاپ: محفوظ نويسنده ميباشد.

screen-shot-2016-12-05-at-08-57-14

 

You may also like...