به چشم انتظاران سلاخ

۱۹‭ ‬می‭ ‬۲۰۲۱
منیژه نادری

در‭ ‬روزهای‭ ‬پسین‭ ‬فضای‭ ‬رسانه‭ ‬های‭ ‬اجتماعی‭ ‬ما‭ ‬شاهد‭ ‬نشر‭ ‬تصاویر‭ ‬و‭ ‬فلم‭ ‬هایی‭ ‬از‭ ‬فجایع‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬کشور‭ ‬میباشند. ‬آن‭ ‬سوی‭ ‬مرز‭ ‬ها‭ ‬مردم‭ ‬فلسطین‭ ‬در‭ ‬خون‭ ‬و‭ ‬آتش‭ ‬می‭ ‬تپند‭ ‬و‭ ‬اینجا‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬ادامهٔ‭ ‬جنگ‭ ‬چهل‭ ‬ساله‭ ‬و‭ ‬تداوم‭ ‬تفکر‭ ‬عبدالرحمان‭ ‬خانی‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬می‭ ‬کنند‭. ‬صدای‭ ‬مردم‭ ‬فلسطین‭ ‬شنونده‭ ‬های‭ ‬بسیار‭ ‬دارد،‭ ‬تمام‭ ‬رسانه‭ ‬های‭ ‬غربی‭ ‬مملو‭ ‬از‭ ‬سخن‭ ‬و‭ ‬تقبیح‭ ‬جنایت‭ ‬اسرائیل‭ ‬است؛‭ ‬جوانان،‭ ‬میانسالان‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬سالمندان‭ ‬در‭ ‬گوشه‭ ‬و‭ ‬کنار‭ ‬جهان‭ ‬تظاهرات‭ ‬مسالمت‭ ‬آمیز‭ ‬در‭ ‬تقبیح‭ ‬این‭ ‬جنایت‭ ‬هولناک‭ ‬صهیونیزم‭ ‬تدویر‭ ‬می‭ ‬کنند،‭  ‬گرد‭  ‬هم‭ ‬می‭ ‬‬آیند‭ ‬و‭ ‬شعار‭ ‬میدهند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گونه‭ ‬یی‭ ‬حس‭ ‬و‭ ‬همدردی‭ ‬خویش‭ ‬را‭ ‬تبارز‭ ‬میدهند‭ ‬تا‭ ‬شاید‭ ‬بتوانند‭ ‬دولت‭ ‬صهیونیستی‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬قرار‭ ‬دهند‭ ‬که‭ ‬همهٔ‭ ‬این‭ ‬حرکت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬جنبش‭ ‬های‭ ‬مردمی‭ ‬میتوانند‭ ‬تکانه‭ ‬های‭ ‬باشند‭ ‬برای‭ ‬تضعیف‭ ‬دولت‭ ‬صهیونیستی‭ ‬اسرائیل‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬صف‭ ‬مقاومت‭ ‬و‭ ‬ایستادگی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬مردم‭ ‬فلسطین‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬همراهی‭ ‬شوند‭. ‬حتی‭ ‬مذهبیان‭ ‬و‭ ‬جنبش‭ ‬های‭ ‬انسان‭ ‬دوست‭ ‬اهل‭ ‬یهود‭ ‬هم‭ ‬درکنار‭ ‬مردم‭ ‬فلسطین‭ ‬ایستاده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬کارکرد‭ ‬های‭ ‬وحشیانهٔ‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬تقبیح‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬دژ‭ ‬مقاومت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بُعد‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭ ‬زدودن‭ ‬تضاد‭ ‬ها‭ ‬میان‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬یهودیت‭ ‬نیز‭ ‬تقویت‭ ‬میبخشند‭ ‬که‭ ‬نهایت‭ ‬قابل‭ ‬ارج‭ ‬و‭ ‬کارساز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬امیدواری‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬تشنج‭ ‬۷۵‭ ‬سالهٔ‭ ‬تاریخ‭ ‬خویش‭ ‬نقطهٔ‭ ‬پایان‭ ‬گذارند‭.‬

ولی‭ ‬اینجا،‭ ‬در‭ ‬سرزمین‭ ‬ما‭ ‬چه‭ ‬می‭ ‬گذرد؟‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬قرن‭ ‬سیاست‭ ‬برتری‭ ‬خواهی‭ ‬و‭ ‬اپارتاید‭ ‬دولتداران،‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حمام‭ ‬خون‭ ‬مبدل‭ ‬ساخته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ایشان‭ ‬برای‭ ‬ماندن‭ ‬در‭ ‬ستیژ‭ ‬قدرت‭ ‬زیر‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬پشتونوالی‮»‬‭ ‬در‭ ‬قدم‭ ‬نخست‭ ‬قوم‭ ‬خویش‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬پا‭ ‬کرده‭ ‬اند،‭ ‬مکاتب‭ ‬شان‭ ‬به‭ ‬مدارس‭ ‬طالب‭ ‬پروری‭ ‬مبدل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نسل‭ ‬جوان‭ ‬شان‭ ‬سربازگیری‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬جفای‭ ‬نابخشودنی‭ ‬دولتداران‭ ‬و‭ ‬سیاستبازان‭ ‬پشتون‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬خاموشی‭ ‬قلمبدستان‭ ‬و‭ ‬خبره‭ ‬گان‭ ‬شان‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬سیاست‭ ‬ها‭ ‬جاری‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬است‭. ‬دیریست‭ ‬تروریزم‭ ‬از‭ ‬نخبه‭ ‬گان،‭ ‬اشخاص‭ ‬بانفوذ،‭ ‬جوانان‭ ‬آگاه‭ ‬و‭ ‬مطرح‭ ‬و‭ ‬نسل‭ ‬جوان‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬آموز‭ ‬همه‭ ‬اقوام‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬و‭ ‬یژه‭ ‬مناطق‭ ‬فارسی‭ ‬زبان‭ ‬و‭ ‬هزاره‭ ‬نشین،‭ ‬قربانی‭ ‬می‭ ‬گیرد؛‭ ‬شعار‭ ‬های‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬‮«‬بیگانه‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬مهاجر‮»‬‭ ‬خواندن‭ ‬اقوام‭ ‬غیر‭ ‬پشتون‭ ‬از‭ ‬نشانی‭ ‬های‭ ‬مشخص‭ ‬فاشیزم‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬قومی‭ ‬سرداده‭ ‬میشود؛‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬دریغ‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬فقط‭ ‬با‭ ‬روش‭ ‬های‭ ‬مسالمت‭ ‬آمیز‭ ‬و‭ ‬حرکت‭ ‬های‭ ‬مدنی‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬این‭  ‬بیداد‭ ‬سخن‭ ‬میگویند‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬موارد‭ ‬انگشت‌شمار،‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬هیچ‭ ‬نشانی‭ ‬و‭ ‬آدرس‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬روشنفکران‭ ‬و‭ ‬نخبه‭ ‬گان‭ ‬پشتون‭ ‬صدایی‭ ‬برای‭ ‬ایستادگی‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬این‭ ‬شعار‭ ‬های‭ ‬آلودهٔ‭ ‬فاشیزم‭ ‬بلند‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬نخبه‭ ‬گان‭ ‬و‭ ‬شخصیت‭ ‬های‭ ‬ملی‭ ‬پشتون‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬دیگر‭ ‬اقوام‭ ‬نه‭ ‬ایستند‭ ‬و‭ ‬مانند‭ ‬همین‭ ‬ملاهای‭ ‬یهودی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬حقوق‭ ‬فلسطینان‭ ‬برخاسته‭ ‬اند،‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬همراهی‭ ‬نکنند،‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬هیچگونه‭ ‬نمی‭ ‬پذیریم‭ ‬که‭ ‬جوانان‭ ‬پشتون‭ ‬رهنما‭ ‬و‭ ‬رهبرانی‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬ایشان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬دشوار‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬تشنج‭ ‬قومی،‭ ‬دستگیر‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬رهنمایی‭ ‬درست‭ ‬و‭ ‬سازنده‭ ‬می‭ ‬نمایند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬خونریزی‭ ‬ها‭ ‬ادامه‭ ‬خواهد‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تأسف‭ ‬مردم‭ ‬اعتماد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬قوم‭ ‬نجیب‭ ‬پشتون‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬خواهند‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬جنگ‭ ‬های‭ ‬قومی‭ ‬دامن‭ ‬زده‭ ‬و‭ ‬شدت‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭. ‬

و‭ ‬البته‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬میدانیم‭ ‬که‭ ‬کوچی‭ ‬ها‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬نفوس‭ ‬اقوام‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬سالها‭ ‬در‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬در‭ ‬گوشه‭ ‬های‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬زیسته‭ ‬اند‭ ‬ولی‭ ‬امروز‭ ‬دولت‭ ‬فاشیستی‭ ‬با‭ ‬فتنه‭ ‬های‭ ‬نو‭ ‬میخواهد‭ ‬از‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬قومی‭ ‬شان‭ ‬برای‭ ‬کوبیدن‭ ‬دیگر‭ ‬اقوام‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬ایشان‭ ‬را‭ ‬وارد‭ ‬یک‭ ‬تشنج‭ ‬و‭ ‬رویارویی‭ ‬ناخواسته‭ ‬مینمایند‭. ‬افغانستان‭ ‬کشور‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬کم‭ ‬زمین‭ ‬نیست‭. ‬ما‭ ‬هزاران‭ ‬جریب‭ ‬زمین‭ ‬دست‭ ‬ناخورده‭ ‬داریم؛‭ ‬چرا‭ ‬زمینه‭ ‬ٔ‭ ‬استفادهٔ‭ ‬آن‭ ‬ساحه‭ ‬ها‭ ‬برای‭ ‬کوچی‭ ‬ها‭ ‬فراهم‭ ‬نمیشود‭ ‬و‭ ‬مناطقی‭ ‬برای‭ ‬مسکن‭ ‬گزینی‭ ‬شان‭ ‬پیشنهاد‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬قبلن‭ ‬از‭ ‬صدها‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬استفاده‭ ‬باشنده‭ ‬های‭ ‬بومی‭ ‬آن‭ ‬بوده‭ ‬اند؟‭!‬

مسئلهٔ‭ ‬مهمی‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬برابرش‭ ‬بی‭ ‬تفاوت‭ ‬بوده‭ ‬ایم‭ ‬و‭ ‬اصلن‭ ‬برایمان‭ ‬جدی‭ ‬نیست،‭ ‬بیرون‭ ‬کشیدن‭ ‬خبر‭ ‬رویدادهای‭ ‬خونین‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬میدیای‭ ‬غرب‭ ‬است‭. ‬امروز‭ ‬اگر‭ ‬مردم‭ ‬فلسطین‭ ‬مورد‭ ‬حمله‭ ‬قرار‭ ‬میگیرند،‭ ‬ظرف‭ ‬۲۴‭ ‬ساعت‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬تلویزیون‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬رسانه‭ ‬های‭ ‬جهان‭ ‬بازتاب‭ ‬می‭ ‬یابد‭ ‬ولی‭ ‬سالهاست‭ ‬که‭ ‬شاهد‭ ‬جنایتات‭ ‬هولناک‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬ولایات‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬پایتخت‭ ‬کشور‭ ‬بوده‭ ‬ایم؛‭ ‬گزارش‭ ‬های‭ ‬داغ‭ ‬که‭ ‬اصلن‭ ‬بیرون‭ ‬نمیرسند‭ ‬و‭ ‬صرف‭ ‬یگان‭ ‬مورد‭ ‬به‭ ‬سلیقهٔ‭ ‬دولت‭ ‬افغانستان‭ ‬اینجا‭ ‬و‭ ‬آنجا‭ ‬پخش‭ ‬میشوند‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬کل‭ ‬بی‭ ‬خبر‭ ‬از‭ ‬اوضاع‭ ‬کشور‭ ‬مان‭ ‬میباشند‭. ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬حوادث‭ ‬ناگوار‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬دشوار‭ ‬تاریخی‭ ‬که‭ ‬کشور‭ ‬های‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬قضایا‭ ‬و‭ ‬وقایع‭ ‬سیاسی‭ ‬ما‭ ‬نیز‭ ‬دست‭ ‬دارند،‭ ‬ما‭ ‬اند‭ ‬رسانه‭ ‬و‭ ‬نشریه‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬های‭ ‬غربی‭ ‬نداریم‭. ‬تصور‭ ‬مردم‭ ‬جهان‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬افغانستان‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬امریکا‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬کشور‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬تروریزم‭ ‬می‭ ‬جنگند‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬کشوری‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬سیستم‭ ‬را‭ ‬کمک‭ ‬میکند،‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬خدمتی‭ ‬برای‭ ‬بشریت‭ ‬نموده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬هزینه‭ ‬های‭ ‬هنگفت‭ ‬کمک‭ ‬های‭ ‬جهانی‭ ‬سود‭ ‬برده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دریغ‭ ‬قلمبدستان‭ ‬ما‭ ‬درد‭ ‬ها،‭ ‬برداشت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬تحلیل‭ ‬خویش‭ ‬را‭ ‬فقط‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬مینویسند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬مخاطبان‭ ‬خاموش‭ ‬و‭ ‬گوسپندانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نوبت‭ ‬انتظار‭ ‬ساطور‭ ‬سلاخ‭ ‬را‭ ‬دارند‭.‬

یادآوری: آنگونه که دو سال قبل پیشنهاد نمودیم، باز هم تاکید مینماییم که تارنمای فراسو آمادهٔ نشر خبر ها و رویدادهای گذشته و حال کشور به زبانهای مطرح جهان است اگر بتوانیم تیمی برای این کار هماهنگ سازیم.

گزارشی در پیوند به حمایت مردم فلسطین از جانب یهودیان و مذهبیان اسرائیل:

You may also like...