چند طنز از احسان الله سلام

در مجلسی نشسته‌ بودیم. یکی گفت، بیایید برویم بیرون!

پرسیدم، برای چه؟

گفت:

ـ برای هوا خوری!

گفتم:

ـ زمین را خوردی، هنوز سیر نشدی!؟

*

الحمدالله تا به‌حال با تمام گروه‌های سیاسی و اجتماعی افغانستان، کم و بیش آشنا‌شده‌ایم و از مرام و نظرشان آگاه‌هستیم.

اما یگانه گروه فعال و جامع‌الگفتارات، که تا به حال حضورش را اعلام نکرده‌است، «منابع موثق»هست!

*

از حکمتیار پرسیدم:

ـ در روز راهپیمایی، چرا از داخل غرفۀ ضد مرمی بیانیه‌دادید؟

لب‌های نازکش را لیسید و فرمود:

ـ صدای دهل از دور خوش‌ست!

*

در زنده‌گیم، آدم‌های یک بُعدی، دو بُعدی و سه بُعدی و حتا چهار بُعدی را دیده‌ام. اما بعد از دیدن برنامۀ کاکتوس، متوجه‌شدم که جنرال ملک آدم 85 بُعدی است:

ـ خلقی، ملقی؛ پرچمی، مرچمی؛ مجاهد، مجاهد؛ قومندان، مومندان؛ دموکرات، مموکرات؛ شورشگر، مورشگر؛ وطن پرست، مطن پرست؛ رهبر، مهبر؛ و غیره مغیره….

*

یکی از«شاگردان ظهیر فاریابی»در وصف«قزل ارسلان خودش» نوشته‌بود:

ـ امروز با عالی‌قدر جناب«سه‌نقطه خان»، عالم، فاضل، … (بیست تاسی لقب زمینی و آسمانی)و شخصیت علمی و فرهنگی کشور ملاقات کردم!

با احتیاط ازوی پرسیدم:

ـ این شخصیت علمی و فرهنگی تا به حال چند کتاب و رسالۀ علمی، تحقیقی و فرهنگی نوشته است؟

شاگرد ظهیر، عکس قزل ارسلانش را بوسید و گفت:

ـ از بیست سال بدین‌سو تلاش دارد تا کتاب‌هایش را بنویسد، اما به دلیل دفاع از دکترای«وطن پرستی»فرصت ندارد و کیبورد کمپیوترش هم خراب است.

***

You may also like...