کان، هدیه یی به دانش پژوهان کشور

«کان» کتابیست که اندیشمند گرامی میر محمد ناصر به دسترس تارنمای فراسو قرار داده است تا پیشکش دوستداران مطالعه به ویژه دانش آموزان کشور گردد.
بی گمان شناخت علمی معادن و آگاهی های لازم زمین شناسی برای مردم کشوری چون افغانستان باید جزئی از آموزش های ضروری و پاره یی از نصاب تعلیمی باشد و اهمیت این کتاب هم در رابطهٔ آن با شناخت جیولوژیکی سرزمین مان ربط میگیرد که از آقای ناصر بخاطر پدید آوری این پژوهش ارزشمند سپاسگزاریم
کتاب با این مقدمه آغاز شده است و PDF آن قابل دسترس است:
پیشگفتار
خوانندهء‭ ‬گرامی،
کتابی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬دارید،‭ ‬کتاب‭ ‬درسی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬دانشجویان،‭ ‬دست‭ ‬اندرکاران‭ ‬و علاقمندان‭ ‬رشته‭ ‬های‭ ‬جیولوجی‭ ‬و‭ ‬معادن‭ ‬نوشته‭ ‬ام‭. ‬سه‭ ‬بخش‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬بخش‭ ‬اول‭ ‬کان‭ ‬های فلزات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شناسائی‭ ‬ګرفته‭ ‬ام‭. ‬بخش‭ ‬شامل‭ ‬کان‭ ‬های‭ ‬فلزی‭ ‬آهنی،‭ ‬کان‭ ‬های‭ ‬فلزی‭ ‬غیرآهنی، فلزات‭ ‬کمیاب‭ ‬ردیابی‭ ‬شونده،‭ ‬عناصر‭ ‬خاکی‭ ‬کمیاب،‭ ‬فلزات‭ ‬گرانبها‭ ‬و‭ ‬فلزات‭ ‬رادیواکتیو ‭)‬رادیواکتیف‭( ‬می‭ ‬باشد‭. ‬بخش‭ ‬دوم‭ ‬کتاب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کان‭ ‬های‭ ‬غیر‭ ‬فلزی‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬ام‭ ‬و‭ ‬شامل بحث‭ ‬هائی‭ ‬است‭ ‬دربارهء‭ ‬مواد‭ ‬خام‭ ‬ساختمانی،‭ ‬سنگ‭ ‬های‭ ‬تزئینی‭ ‬و‭ ‬سنگ‭ ‬های‭ ‬گرانبها ‭)‬قیمتی‭(. ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬در‭ ‬بارهء‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬زیرزمینی‭ ‬و‭ ‬معدنی‭ )‬منرالی‭( ‬چند‭ ‬سطری نوشته‭ ‬ام،‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬میدانم‭ ‬که‭ ‬آب‭ ‬زیرزمینی‭ ‬اصولأ‭ ‬موضوع‭ ‬بحث‭ ‬برای‭ ‬هیدروجیولوجی‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬بخش‭ ‬سوم‭ ‬کتاب‭ ‬مواد‭ ‬سوخت‭ ‬فسیلی‭ ‬را‭ ‬معرفی‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬دو‭ ‬موضوع‭ ‬اساسی‭ ‬است‭:‬
زغال‭ ‬و‭ ‬هیدروکاربن‭ ‬ها‭ )‬نفت‭ ‬و‭ ‬گاز‭(.‬
تهیهء‭ ‬کتاب‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬تلاشم‭ ‬این‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬کتاب‭ ‬را طوری‭ ‬بنویسم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬یکسو‭ ‬معلومات‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬خواننده‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬از سوی‭ ‬دیگر‭ ‬کتاب‭ ‬جنبهء‭ ‬عملی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬خواننده‭ ‬در‭ ‬کتاب‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬منرال‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬معدنی آشنا‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬بل‭ ‬میتواند‭ ‬در‭ ‬بارهء‭ ‬کاربرد‭ ‬مواد‭ ‬معدنی‭ ‬نیز‭ ‬مختصرأ‭ ‬معلومات‭ ‬حاصل‭ ‬کند‭.‬
کتاب‭ ‬خواه،‭ ‬ناخواه‭ ‬واژه‭ ‬های‭ ‬لاتین‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬نوشتن‭ ‬این‭ ‬واژه‭ ‬ها‭ ‬تلاش‭ ‬نموده‭ ‬ام‭ ‬تا تلفظ‭ ‬اصیل‭ ‬لاتین‭ ‬را‭ ‬بکار‭ ‬ببرم،‭ ‬نه‭ ‬تلفظ‭ ‬انگلیسی‭ ‬واژه‭ ‬ها‭ ‬را‭. ‬پیریت،‭ ‬پیریت‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬است، نه‭ ‬پایرایت‭. ‬کرومیت،‭ ‬کرومیت‭ ‬آمده‭ ‬است،‭ ‬نه‭ ‬کرومایت‭. ‬در‭ ‬بخش‭ ‬جملات‭ ‬پارسی‭ ‬کتاب‭ ‬نیز خود‭ ‬را‭ ‬پابند‭ ‬اصالت‭ ‬دانسته‭ ‬ام‭ ‬و‭ ‬کوشش‭ ‬کرده‭ ‬ام‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬واژه‭ ‬های‭ ‬ناب‭ ‬پارسی‭ ‬کار‭ ‬بگیرم،‭ ‬هر چند‭ ‬پیش‭ ‬پا‭ ‬افتاده‭ ‬هم‭ ‬باشند‭. ‬بر،‭ ‬درازی،‭ ‬بلندی‭ ‬و‭ ‬دبلی‭ ‬در‭ ‬بسا‭ ‬موارد‭ ‬جای‭ ‬عرض،‭ ‬طول، ارتفاع‭ ‬و‭ ‬ضخامت‭ ‬را‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬عین‭ ‬زمان‭ ‬اما‭ ‬تلاش‭ ‬نموده‭ ‬ام‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬پارسی‭ ‬نویسی‭ ‬از اغراق‭ ‬کار‭ ‬نگیرم‭.‬
خوانندهء‭ ‬ارجمند،
پیش‭ ‬از‭ ‬آنکه‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خوانش‭ ‬کتاب‭ ‬دعوت‭ ‬کنم،‭ ‬اجازه‭ ‬دهید‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬مرا‭ ‬در‭ ‬نوشتن کتاب‭ ‬یاری‭ ‬رسانده‭ ‬اند،‭ ‬سپاسگذاری‭ ‬نمایم‭. ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬بی‭ ‬شکیبائی‭ ‬خانم‭ ‬مهربانم‭ ‬داکتر‭ ‬میکائله ناصر‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬همکاری‭ ‬همکار‭ ‬گرامی‭ ‬ام‭ ‬انجنیر‭ ‬یان‭ ‬ولک‭ ‬نمیتوانست‭ ‬بوجود‭ ‬بیاید‭. ‬اولی‭ ‬بمن اجازه‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬زندگی‭ ‬خانوادگی‭ ‬را‭ ‬صرف‭ ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬کنم،‭ ‬دومی‭ ‬عکس‭ ‬های‭ ‬زیبای منرال‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیارم‭ ‬گذاشت‭. ‬از‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬سخت‭ ‬ممنونم‭.‬
میر‭ ‬محمد‭ ‬ناصر

داونلود:

You may also like...