گزارش های کنفرانس ها

کنفرانس بنیاد حقوق قربانیان افغانستان

۲۳ اپریل ۲۰۱۶، هالند

بخش نخست:

بخش دوم:

 

 

===============

 

افراط گرایی اسلامی

اکتوبر ۲۰۱۳، هالند
===========
افغانستان بعد از ۲۰۱۴

دسمبر ۲۰۱۳، هاگ
===========

 

نشر لست ۵۰۰۰ اعدامی دورهٔ جنایت

مارچ ۲۰۱۴، هالند
===========
گردهمآیی فرخنده

مارچ ۲۰۱۵
===========
کنفرانس داعش در افغانستان 

دسمبر ۲۰۱۵، هالند
==========
کنفرانس پیرامون قتل فرخنده

مارچ ۲۰۱۶، هالند

You may also like...