گیریم که رفتم به بهشت!

سیداحمد بانی
کانادا

گیریم که رفتم به بهشت!
هفتاد و دو حور انار پستان
جوهای شیر و عسل و می ناب!
ازین ابدیت یکنواخت،
دلگیر خواهم شد!
زندگی را دوست دارم
که پایانی به آن پیداست،
همین تغییر
مرا در دنیایی از امید دلگرم میسازد.
خفقان آور است،
اگر محکوم شوم
توسط خدا
به زندگی یکنواختی
در ابدیت.

You may also like...