دو سروده به مناسبت هشتم مارچ

دو‭ ‬روز‭ ‬قبل‭ ‬چند‭ ‬سطری‭ ‬ویژه‭ ‬برای‭ ‬رفیق‭ ‬زندگی‭ ‬ام‭ ‬نوشتم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬زن‭ ‬پیکش‭ ‬نمودم‭ ‬،‭ ‬امروز‭ ‬با‭ ‬دمیدن‭ ‬انرژی‭ ‬مثبت‭ ‬در‭ ‬گلوی‭ ‬قلم‭  ‬برای‭ ‬مقامِ‭ ‬زن‭ ‬نوشتۀ‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬شریک‭ ‬می‭ ‬سازم‭ .. ‬نقد‭ ‬و‭ ‬نظرتان‭ ‬زینت‭ ‬بخش‭ ‬برگه‭ ‬ام‭  ‬خواهد‭ ‬بود‭..‬

شریف‭ ‬حکیم

هشتم‭ ‬مارچ‭ ………‬

بخند‭ ‬مادرِ‭ ‬من‭ ‬تا‭ ‬بهار‭ ‬خنده‭ ‬کند
شگوفه‭ ‬موج‭ ‬زند‭ ‬شاخسار‭ ‬خنده‭ ‬کند
بخند‭ ‬همسرِمن‭ ‬تا‭ ‬که‭ ‬نیمۀ‭ ‬دِگرت
برات‭ ‬یک‭ ‬لک‭ ‬و‭ ‬هژده‭ ‬هزارخنده‭ ‬کند
بخند‭ ‬خواهر‭ ‬من،‭ ‬آفتاب‭ ‬پُشتِ‭ ‬درست
ستاره‭ ‬ات‭ ‬به‭ ‬رُخِ‭ ‬شامِ‭ ‬تار‭ ‬خنده‭ ‬کند
بخند‭ ‬دخترِ‭ ‬من،‭ ‬باز‭ ‬کن‭ ‬دریچۀ‭ ‬دل
که‭ ‬آرزو‭ ‬به‭ ‬رخت‭ ‬بار‭ ‬بار‭ ‬خنده‭ ‬کند
بخند‭ ‬زن‭ ‬که‭ ‬تبسم‭ ‬به‭ ‬گوشۀ‭ ‬دهنت
چو‭ ‬غنچه‭ ‬باز‭ ‬شود‭ ‬بی‭ ‬قرار‭ ‬خنده‭ ‬کند
بخند‭ ‬زن‭ ‬که‭ ‬غلط‭ ‬بود‭ ‬کم‭ ‬شمردنِ‭ ‬تو
به‭ ‬اشتباه‭ ‬خودش‭ ‬کردگار‭ ‬خنده‭ ‬کند
بخند‭ ‬زن‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬اشک‭ ‬هات‭ ‬جبری‭ ‬بود
کنون‭ ‬به‭ ‬پنجره‭ ‬ات‭ ‬اختیار‭ ‬خنده‭ ‬کند
کسیکه‭ ‬چشمِ‭ ‬ترت‭ ‬کار‭ ‬اوست‭ ‬آمده‭ ‬تا
فریبِ‭ ‬مان‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬شرمسار‭ ‬خنده‭ ‬کند

***

به‭ ‬چوک‭ ‬شهر‭ ‬برای‭ ‬تو‭ ‬محفل‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬پا
زمانه‭ ‬با‭ ‬تو‭ ‬مگر‭ ‬تازه‭ ‬آشنا‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬؟
ز‭ ‬زیر‭ ‬پات‭ ‬بِرون‭ ‬دوزخ‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬امروز
بجاش‭ ‬جنت‭ ‬فردوس‭ ‬جا‭ ‬بجا‭ ‬شده‭ ‬است
چه‭ ‬بحث‭ ‬ها‭ ‬که‭ ‬ز‭ ‬صبر‭ ‬و‭ ‬تحملِ‭ ‬تو‭ ‬نشد
مقامِ‭ ‬صابره‭ ‬ات‭ ‬ذکر‭ ‬بارها‭ ‬شده‭ ‬است
گهی‭ ‬برات‭ ‬سیه‭ ‬سر،‭ ‬گهی‭ ‬عیال‭ ‬و‭ ‬گهی
مقامِ‭ ‬عاجزه‭ ‬و‭ ‬کوچ‭ ‬هم‭ ‬عطا‭ ‬شده‭ ‬است
کسی‭ ‬نه‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬زن‭ ‬هم‭ ‬برابر‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬مرد
کسی‭ ‬نگفت‭ ‬که‭ ‬مآ‭ ‬دون،‭ ‬زن‭ ‬چرا‭ ‬شده‭ ‬است
کسی‭ ‬نگفت‭ ‬چرا‭ ‬زن‭ ‬صبور‭ ‬گشته‭ ‬و‭ ‬مرد
نماد‭ ‬حوصلۀ‭ ‬کم‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬سرا‭ ‬شده‭ ‬است
کسی‭ ‬نگفت‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬گنج‭ ‬شادمانی‭ ‬مرد
برای‭ ‬زن،‭ ‬ز‭ ‬چه‭ ‬افسردگی‭ ‬جدا‭ ‬شده‭ ‬است
کسی‭ ‬نگفت‭ ‬که‭ ‬زن‭ ‬نیست‭ ‬استخوان‭ ‬کجی
ز‭ ‬قیدِ‭ ‬خلقت‭ ‬دوم‭ ‬دِگر‭ ‬رها‭ ‬شده‭ ‬است

هشتم‭ ‬ماچ‭ ‬روز‭ ‬جهانی‭ ‬زن

You may also like...