ندا داد بگوشم نسیم بهار

شجاع شفا فرانگفورت

بیک گل دوگل کی شود نو بهار!
روزگار عجیبی است نازنین !
درین آشفته بازار غرضها و مرضها و منفی 
بودنها، باییست بکوشی، مثبت بودنت را در 
هفت پرده پنهان کنی!
تا این راز سر به مهُر از پرده به بیرون نیفتد ; 
و الا در کدامین چشمهٔ پاکیزگی میشود آنرا سترد !؟
معهذا من پرده دری میکنم !

بلی در همین گذشتهٔ قریب به چهار هفته ، زمینگیر بستر دردجانکاه و تب کشندهٔ کرونا بودم; که حتا یارای گشودن دریچه دلخواه فیسبوکم را نداشتم !
وانگاه به این باور رسیدم که، فاصله میان مرگ و زندگی، حریر نازکی است که بسادگی میتوانی پرت شد !
این کرونای لعنتی واقعن همچون بم ساعتی است که فارغ از هر نهیب و هشداری میتواند، همه وقت و همه جا، ناباورانه به آنسوی دیوار زندگی پرتت کند که، زنده گی بی اعتبار تر از مرز نامنهاد دیورند است !
که اگر کومک موثر و بوقت فامیل و چند دوست بسیار ارزنده و مهربانم نبود، بیقین در صف هفت هزار سالگان پیوسته بودم !
معهذا جای شکرش باقیست که در میان جمعیت قریب به هشتصد تن، تنها سه بانوی نازنین و پرمهر، پیام دادند و سعادتمندم ساختند .
و شادم که بود و نبودنم برای سایر دوستانم محسوس نبوده است و قصهٔ پر غصهٔ و غبار خاطری بر صحیفه ذهن عزیزی نیفزوده ام !
و در پایان هم دریافتم که جهان خودکار با خونسردی، گِرد مدارش میگردد، چنانکه با آمدن مان بر آن نمی افزاییم و با رفتن مان از آن نمیکاهیم !
و من تا آسمان سقف زمینست، این بپا خاستنم را مرهون کومک های موثر و سروقت چند دوست بسیار ارزنده و برازنده و مهربان و فامیلم استم 
که همه وقت مایهٔ تسلا، همدردی، همدلی، قوت و نیروی روحی و روانی و کومکهای فراوان آنها 

بوده است !
ای درد شبانه، بگو همنشین تنهاییهایت کو !
ای همنشین شب یار و یاور تنهاییهایت کو !؟
کرونا را واقعن جدی بگیرید !
این هیولای هفت سر، شوخی برنمیتابد; 

حتا این دشمن بیرحم و کینه توز، بیشترینه در کمین ناتوانان، بیماران و ضعیفان است تا افراد جوانتر وتواناتر و مقاومتر !!!

فرانکفورت …

You may also like...