آموزش نظری و علمی آتوکد (AutoCAD 2009)

انجنیر د.احمدشیرزاد تحصیلات ابتداییه و متوسطه رادرشهر باستانی بُست، تحصیلات ثانوی را در لیسه غازی کابل به پایان رسانیده  وفارغ التحصیل سال 1351 از لیسه عالی پغمان میباشد وسپس بمدت یکسال در وزارت فوایدعامه کار کرده است. درسال 1353 وارد دانشکده پولیتخنیک دانشگاه کابل شد ودر سال 1357 از رشته ساختمانی به درجه ممتازفارغ گردید.
بعد از فراغت در دستگاه ساختمانی افغانی به سمت معاون پروژه ساختمان های نساجی هرات مقرر شد وسپس به حیث انجنیر وآمر بخش ساختمانی پروژه سمنت هرات، پروژه ساختمانی ساختمان پاما کابل، رادیو کابل ودرسال 1359 به عنوان ریُس پروژه ساختمانی گمرک هرات مقرر گردیده. او در مخالفت با وضعیت اشغال و نابسامانی کشور مجبور به ترک کار دولتی گردید. بعداً بعنوان مهندس در بخش خصوصی ساختمانی مانند سرکسازی وپل سازی پروژه های ساختمانی در شرکت ساختمانی دماغه ( 1360 – 1364) تجربه اندوخته است. از سال های 1364 – 1369 با شرکت پلسر به سمت ریُس پروژه ساختمانی دانشکده علوم رازی همکاری داشته  واز 1369 تا 1377با شرکت فهندژ بعنوان مدیر پروژه های ساختمانی دانشکده مهندسی فردوسی و ساختمان های مرکز تربیت معلم وآموزشکده کشاورزی کارکرده است.
بعد از مهاجرت به هالند در شرکت ساختمانی مانند  LCC وbam وVerwaterTank bouw  در بخش طراحی کار کرده است. درسال 2005 همزمان با کارطراحی نسل سوم G.S.M در دانشگاه TU Delft تیکنولوژی سیستم حفاری تونل ها با دستگاه T.B.M وتهداب های عمیق را فرا گرفته. در درسال 2006 و 2007 به عنوان مهندس مشاور در شاروالی بامیان وهمزمان ازسال 2007 الی 2009 در دانشگاه بامیان نقشه برداری سـاختمانی وطراحی با اتوکـد را تدریس نمـوده ودر سـال های 2010 و 2011بروش تدریس از راه دور (Teaching Online) طراحی با اتوکد را تدریس نموده وفعلآ در یکی از موسسات آموزشی حرفوی هالند مشغول تدریس طراحی نقشه های ساختمانی با اتوکد ونقشه های سیئول تخنیک با Inventor و Tekla میباشد.

 Autocad Farsi P 1  Autocad Farsi P 1  Autocad Farsi P 1
 Part 3  Part 2  Part 1

You may also like...