خود آموز ستها و استعمال آنها

انتشارات شاهمامه  سلسلهٔ ریاضیات معاصر را به دسترس شما قرار میدهد:
خود آموز ستها و استعمال انها
تألیف پوهنمل محمد امان نادری
دستنویس: استاد نادری
دیپارتمنت ریاضیات
اکادمی تربیهٔ معلم
از نشرات لیسهٔ عالی استقلال
قوس 1355 خورشیدی
نشر الکتریکی: بنیاد شاهمامه
=================
یادداشت انتشارات شاهمامه
به سلسلهٔ نشر آثار فراموش شدهٔ استاد محمدامان نادری، اینک به انتشار «سلسلهٔ ریاضیات معاصر» میپردازیم تا از یک سو مورد استفادهٔ علاقمندان قرار گیرد و از جانبی دستآورد های علمی این متفکر ریاضیات که عمری در راه معارف در بدترین وضعیت سیاسی و صحی، قلم زده است، یکبار دیگر روگشایی گردد. بدون شک استاد نادری یکی از انگشت شمارانِ کشور بود که آثار ارزشمند فراوانی در زمینهٔ ریاضیات به یادگار گذاشته است. او در حقیقت نخستین مفسر و معرف ریاضیات مدرن در افغانستان می باشد.
سه جلد این سلسله به دسترس ما قرار دارد که میکوشیم ثبت آرشیف «شاهمامه» و دیگر آرشیف های نشراتی گردد تا نسلهای بعد این خدمات را نادیده نگیرند و سهم اینگونه شخصیت های پویا و کوشا در رشد معارف کشور برازنده و جاودان بماند.
با سپاس،‌
منیژہ نادری
مسؤول بنیاد شاهمامه

ستها و استعمال انها

 

You may also like...