دسته: حقوق

 • مژده به علاقمندان کتاب

  مژده به علاقمندان کتاب

  انتشارات شاهمامه به مثابهٔ یکی از مراکز برگ آرایی، چاپ و فروش کتابهایی به زبان های کشور در اروپا، که در چاپ بیشتر از ۲۰۰ اثر همکاری نموده است، اینک ۶۰ عنوان کتاب نشر شدهء خویش را برای فروش آماده دارد. علاقمندان میتوانند به پیامخانهٔ انتشارات شاهمامه و یا وتساپ 31641375638 + پیام بنویسند. صحبت […]

 • به بهانۀ هشت مارچ

  به بهانۀ هشت مارچ

  داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده صحبت در باره ی زن چیزی و آن حرف ها را در عمل پیاده کردن چیز دیگریست. به یاد داشته باشیم این که ما از تساوی حقوقی زن و مرد حرف میزنیم یا در کمترین پیمانه از حقوقی که زن دارد یاد میکنیم سخن نو و امروزی نیست. این بخش کار […]

 • مرزبندی ساحه فعالیت فرمان رییس جمهور، قوانین و قانون اساسی

  مرزبندی ساحه فعالیت فرمان رییس جمهور، قوانین و قانون اساسی

  ثنا نیکپی داکتر حقوق و علوم سیاسی ۱۵ دسمبر ۲۰۱۶، تورنتو، کانادا بحث نهم قانون اساسی قوانین نظر به اینکه کدام ساحه مناسبات اجتماعی را تنظیم می کند، از بالا به پائین به قانون اساسی، قوانین (قوانین شعبوی) و زیر قانون ها تقسیم شده می توانند که قوانین عادی تابع نورم و اصول قانون اساسی […]

 • هفت مورد تخلف قانون اساسی در “توافقنامه صلح دولت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار”

  هفت مورد تخلف قانون اساسی در “توافقنامه صلح دولت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار”

  و اهداف ضد منافع ملی در متن و محتوای این توافقنامه ثنا نیکپی داکتر حقوق و علوم سیاسی ۵ اکتوبر ۲۰۱۶، تورنتو، کانادا   بحث هشتم قانون اساسی به ادامة بحث قانون اساسی، بحث هشتم را به مسئله بسیار حساس و مبرم مربوط به زندگی سیاسی افغانستان اختصاص میدهم. مساله ای که مرحله جدید بنیادگرایی، […]

 • تغییر و تعدیل قانون اساسی

  تغییر و تعدیل قانون اساسی

  ثنا نیکپی داکتر حقوق و علوم سیاسی ۲۵ سپتمبر ۲۰۱۶، تورنتو، کانادا بحث هفتم در ماده یکصد و چهل و نهم قانون اساسی آمده است که : ” تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد.” این اصل در قانون اساسی خط روشن را برای بازنگری، تغییر و تعدیل قانون […]

 • “شعور حقوقی” و “کلتور حقوقی” در ساحه حقوق اساسی

  “شعور حقوقی” و “کلتور حقوقی” در ساحه حقوق اساسی

  ثنا نیکپی داکتر حقوق و علوم سیاسی ۱۸ اگست ۲۰۱۶، تورنتو، کانادا بحث ششم قانون اساسی شعور حقوقی به شکل جامع آن عبارت از سیستمی داشتن باورها، ایده ها، نظریه ها، احساسات، نگرش ها، ارزشها، رفتارها توسط شهروندان در مورد زندگی حقوقی جامعه می باشد . در همه اقدامات حقوقی افرادی شامل می گردد که معلومات […]

 • بحث پنجم قانون اساسی

  بحث پنجم قانون اساسی

  ثنا نیکپی داکتر حقوق و علوم سیاسی اول اگست ۲۰۱۶، تورنتو، کانادا تناقض در قانون اساسی افغانستان در جوار خلای حقوقی، بزرگترین نقص قانون اساسی ۲۰۰۴ افغانستان، موجودیت تناقضات جدی حقوقی ، نقص های شکلی و متنی، عدم پیوست منطقی در متن قانون، موجودیت نورم های ضد و نقیض آن میباشد. در این قانون نورم […]

 • تخلف از قانون اساسی افغانستان

  تخلف از قانون اساسی افغانستان

  ثنا نیکپی داکتر حقوق و علوم سیاسی ۱۵ جولای ۲۰۱۶، تورنتو، کانادا بحث چهارم قانون اساسی تخلف از نورم قانون اساسی عبارت از عمل خلاف اجرا کننده حقوق اساسی است که نورم نافذ قانون اساسی را تخلف کرده باشد. تخلفی که محدود به بخش های جزایی، مدنی، اداری نبوده و مربوط به مسئولیت حقوق اساسی […]

 • بحث در باره قانون اساسی افغانستان

  بحث در باره قانون اساسی افغانستان

  یادداشت ناشر: قبلن از این قلم خواندیم که « قانون اساسی مهمترین وثیقۀ حیات سیاسی کشور بوده که هر کشور را می توان به رویت قانون اساسی آن شناخت. چنانچه طرز حکومت اکثر کشورها در مادۀ اول یا دوم قانون اساسی آن استحکام حقوقی داده شده است.» حال در مورد اهمیت و شیوهٔ تفسیر قانون بیشتر […]

 • بحث در باره قانون اساسی افغانستان

  بحث در باره قانون اساسی افغانستان

  یادداشت ناشر: طوری که در بخش نخست خواندیم «قانون اساسی به مفهوم سیاسی آن عبارت از سیستم بنیادی قوانینی است که روابط و مناسبات قدرت دولتی، مردم، نهادهای اجتماعی و سیاسی را تنظیم و نحوۀ ایجاد و اعمال قدرت دولتی اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی را انسجام حقوقی می بخشد. » پس اگر خلای […]