دسته: May 2016

 • دیپلوم شناس

  دیپلوم شناس

  چاشت روز، دروازۀ حویلیم سخت سخت کوبیده شد. سرخکانِ ترس تمام وجودم را فراگرفت و با خودم گفتم:« تباه شدم، سهم والی و قومندان نرسیده، به گمانم سگ های تریاکی را فرستاده که شیره و شربتم را چپه کنند.» با این وسوسه، چلپاسه وار به سوی در دویدم؛ تا دروازه را گشودم، سرخکانم فرار کرد […]

 • بعضی واژه ها باید اعادۀ حیثیت شوند

  بعضی واژه ها باید اعادۀ حیثیت شوند

  “باری نوشته بودم که بعضی واژه ها باید اعادۀ حیثیت شوند، بعداً شماری آمدند دشنام پشت دشنام و اتهام پشت اتهام بود که به من روا می داشتند. این روزها واژۀ شهید بار دیگر ماجرا هایی پدید آورده است. می خواهم بگویم در چند دهۀ اخیر سیاست های ایدیولوژیک، چرکین ، انحصار گرانه و حکومت […]

 • آموزش نظری و علمی آتوکد (AutoCAD 2009)

  آموزش نظری و علمی آتوکد (AutoCAD 2009)

  انجنیر د.احمدشیرزاد تحصیلات ابتداییه و متوسطه رادرشهر باستانی بُست، تحصیلات ثانوی را در لیسه غازی کابل به پایان رسانیده  وفارغ التحصیل سال 1351 از لیسه عالی پغمان میباشد وسپس بمدت یکسال در وزارت فوایدعامه کار کرده است. درسال 1353 وارد دانشکده پولیتخنیک دانشگاه کابل شد ودر سال 1357 از رشته ساختمانی به درجه ممتازفارغ گردید. […]

 • طب در گسترهٔ تاریخ

  طب در گسترهٔ تاریخ

  ز یستنامه پو هندوی دوکتور محمد انور ترابی فرزند محمداکبر متولد سال 1318 هجری خورشیدی در و لایت هرا ت میباشد. نامبرده تعلیما ت ا بتدایی را در مکتب واعظ کاشفی ولایت هرات به انجا م رسانیده ا ست و سپس از لیسه نظامی کابل به در جه عالی فرا غت حا صل نموده شامل فاکولته طب […]

 • آبِ کابل

  آبِ کابل

      در سه بخش برگرفته از ویبسایت شاهمامه www.shahmama.com =======

 • استفادۀ معقول و دوامدار از منابع آب و انرژی آبی افغانستان

  استفادۀ معقول و دوامدار از منابع آب و انرژی آبی افغانستان

  داکتر حنان روستایی المان، 92 می 9026 1 طرح مسأله : – آب آن مادۀ حیاتی و منبع انرژیست که اساس و زیربناى حیات، صنعت و ترقى را در یك كشور تشكیل مى دهد. ضرورت به آب در افغانستان روز به روز بیشتر می گردد، زیرا از یک جانب نفوس مملکت به سرعت زیاد می […]

 • در حوزۀ خشونت شناسی

  در حوزۀ خشونت شناسی

  نصیرمهرین بخشی ازکارنامه های توپ قسمت اول فهرست بخشی از کارنامه های توپ معرفی توپ پراندن انسان از دهن توپ نمونه های تاریخی انگیزۀ توسل به چنین وسیلۀ اعدام منابع واین توپ جفا پیشه، پس از پیدایش اش مصیبت های آفریده و رعب وهراسی گسترده است که اثارش درچهرۀ زمین نمودار است و دربرگهای تاریخ […]

 • بحث قانون اساسی افغانستان

  بحث قانون اساسی افغانستان

  دکتور ثنا نیکپی. نورنتو کانادا پیشکش به فراسو بحث اول : موضوعات مورد بحث در قانون اساسی آغاز سخن: قانون اساسی به مفهوم سیاسی آن عبارت از سیستم بنیادی قوانینی است که روابط و مناسبات قدرت دولتی، مردم، نهادهای اجتماعی و سیاسی را تنظیم و نحوۀ ایجاد و اعمال قدرت دولتی اعم از تقنینی، قضایی […]

 • گاهنامهٔ پاسخ، ارگان نشراتی مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان

  گاهنامهٔ پاسخ، ارگان نشراتی مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان

  شمارهٔ نخست، سال اول، May 2016 براین مطالعهٔ این نشریه روی همین سطر کلیک کنید.

 • جدال بر سر مسیر لین انتقال برق 055 کیلو ولت ترکمنستان از طریق سالنگ یا بامیان به کابل

  جدال بر سر مسیر لین انتقال برق 055 کیلو ولت ترکمنستان از طریق سالنگ یا بامیان به کابل

  برای مطالعهٔ این پژوهش روی همین سطر کلیک کنید.