دسته: رزاق مأمون

  • حج مبارک هو!

    حج مبارک هو!

    نویسنده: رزاق مأمون بازیگران: حاجی احسان الله: پدرخانواده مطیع الله: فرزند بزرگ فیض الله: فرزند دومی کاکا سلامت شاه: برادر زن حاجی احسان الله بی بی صدری: زن اول حاجی زینت بیگم: زن دوم حاجی نادره: زن برادر حاجی ضیاء گل: خشوی دختر نادره سالمه: دختر حاجی وکیل کوچه و جماعت مردم صحنۀ اول طیاره […]

  • پردهءشانزدهم

    پردهءشانزدهم

    نمایشنامهء تاریخی در پانزده پرده نوشتهء: رزاق مامون نخست یادداشتی از عزیزالله ایما می‌گویند نخستین نمایشنامه ها 4000 سال پیش از میلا د در مصر به روی پرده آمدند که دریغا از آنها اثری به جای نمانده است. از همان آغاز نخستین نمایشنامه‌های یونانیان می‌بینیم که اشیل با امیدهای بی پایانی به آیندهٔ بشریت، اندوخته‌ها […]