دسته: نجیب دهزاد

  • طنجیزه ها و کاریکلماتورها

    طنجیزه ها و کاریکلماتورها

    از: نجیب دهزاد * خشم؛ مشت را سنگین، مغز را سبک میسازد. * باید هشیاری ات در حدی باشد که خودت را هم گول نزنی * شعر سراب گواراست، طنز شوره زار شیرین. * رشوت تار ریش اختلاس است. * فاصله بین آشپزخانه و تشناب، فقط یک روده ست! * بالغ هم باید باشی؛ اما […]