دسته: تیوری ادبیات

  • همه چیز را با زبان می‌بینیم و می‌شناسیم

    همه چیز را با زبان می‌بینیم و می‌شناسیم

    پرتونادری داریوش آشوری یک تن از دانشمندان ایرانی، زبان را به نور همانند می‌سازد. او می‌گوید: « همه چیز را به زبان می‌شناسیم؛ اما زبان را جز به زبان نمی‌توان شناخت. زبان را به تنها چیزی که در جهان همانند می‌توان کرد نور است. چرا که ما همه چیز را به نور می‌بینیم، اما؛ نور […]