دسته: اسد آسمایی

  • بحران هومانیزم و عقلگرایی

    بحران هومانیزم و عقلگرایی

    (طرح، مقایسه و تحلیل انتقادی) اسد آسمایی ==================== یکی از مسایل قابل تأمل برای انسان کنونی اروپایی تمایل هومانیستی و عقلگرایی است که بعد از رنسانس به وجود آمد. ولی بعد از جنگ اول و دوم جهانی عقل و انسانگرایی از نظر تجربی و روانی یک بار و برای همیشه مورد سوال قرار گرفت. از […]