دسته: شمس الحق آریانفر

 • محمد اسماعیل ملزم

  محمد اسماعیل ملزم

  شاعر توانا و آشنای افغانستان از قلم دكتور شمس الحق آریان فر محمد اسماعیل ملزم ستاره توانایست كه به گونهٔ بزرگانی چون مولوی سلیم راغی، عصمت الله شرقی، مولوی خال محمد خسته، عارف چاه آبی، با همه توانایی و خرد وآفرینش های ادبی همچنان كم آشنا مانده است. شاید این نبشته نخستین یادیست كه از […]

 • محمد كريم نزيهی (جلوه)

  محمد كريم نزيهی (جلوه)

  مرد خرد و سیاست كه در میهنش غریب زیست دكتور شمس الحق آریانفر تاكی از جور وستم شكوه و فریاد كنید سعی برهم زدن منشأ بیداد كنید این بار سخن از مردیست كه میر غلام محمد غبار فرجام كتاب بزرگش “افغانستان در مسیر تاریخ” را با غزل پرشور او با مطلع بالا، آذین بسته است تا […]

 • محمودی پروردهٔ فقر ومدافع تهیدستان

  محمودی پروردهٔ فقر ومدافع تهیدستان

  دکتر شمس الحق آریانفر ازعبدالرحمن محمودی می گوئیم:‌ بزرگ برادر خانوادهٔ محمودی، كه حزب «خلق» را در روزگار دموكراسی شاه محمود خان ایجاد كرد وموسس نشریه «ندای خلق» است؛ نه عبدالرحیم محمودی كه بعدازسال‌ها همكاری با برادر بزرگ وتحمل زندان وشكنجه ها، دردهه دموكراسی حركت مائوتیستی «حزب دموكراتیك نوین» را تاسیس نمود وجریده «شعله جاوید» […]

 • سرتاج موسيقی كلاسيك شرق، استاد محمدحسين سرآهنگ

  سرتاج موسيقی كلاسيك شرق، استاد محمدحسين سرآهنگ

  دكتر شمس الحق آریانفر استاد محمدحسین سرآهنگ بزرگترین، سرمایه، میراث وافتخار افغانستان درعرصة هر وبه ویژه موسیقی كلاسیك است. سرآهنگ كه به موسیقی علمی اعتقاد داشت، دراین زمینه چنان بالنده گشت كه بزرگترین عناوین والقاب موسیقی را از سرزمین موسیقی وهنر، هندوستان– وازمیان استادان معتبر آن دیار، بدست آورد. می گویند: زمانی كه درهند لقب […]

 • پروفیسور عبدالاحمد جاوید، دانشمند خودآگاه و پاسدار پیشتاز فرهنگ

  پروفیسور عبدالاحمد جاوید، دانشمند خودآگاه و پاسدار پیشتاز فرهنگ

  دكتور شمس الحق آریانفر سخن از عبدالاحمد جاوید است. فرزانه یی كه همه مدارج علم را پیمود و عناوین و القاب برین، آموزش اكادمیك را از آن خود كرد. آری سخن از پروفیسور، اكادمیسن،‌ پوهاند، دكتور عبدالاحمد جاوید است. دانشمند آگاه و اندیشمند خودآگاه كه پاسداری فرهنگ دیرین و شكوه و عظمت پار و پیرارین […]

 • استاد خلیل الله خلیلی، محقق، نویسنده و شاعر بزرگ معاصر

  استاد خلیل الله خلیلی، محقق، نویسنده و شاعر بزرگ معاصر

   شمس الحق آریانفر استاد خلیل الله خلیلی، در حیات اجتماعی و ادبی جامعهٔ ما، یك استثنأ و یك پدیدهٔ ناتكرار است، چه استثنایی فراتر از این كه در آغاز زیست آگاهانه و در فرجام حیات، با آوارگی و اندوه همنشین است. خلیل الله فرزند میرزا محمد حسین خان، تازه یازده سال داشت كه پدرش به […]

 • مولوی محمد سرور واصف بنیانگذار مشروطیت در افغانستان

  مولوی محمد سرور واصف بنیانگذار مشروطیت در افغانستان

  دكتر شمس الحق آریانفر از بنیان گذار مشروطیت در افغانستان سخن می گویی، از بزرگ مردی كه مرگ را خندان پذیرا شد و بر قتلگاه خویش استوار ایستاد و از مشروطه سخن گفت. مبارز جسوری كه در مقابل دهانهٔ توپی كه لحظهٔ بعد او را به هوا پراند، كاغذ پاره یی را برداشت و درآن […]

 • جمشید خان شعله شاعر و تاریخنگار آگاه

  جمشید خان شعله شاعر و تاریخنگار آگاه

  دکتور شمس الحق آریان فر می دان که درمقابل نیرنگ حادثات کوه ثبات و غیرت مردانگیستم سخن از مرد آزاده، شاعر و تاریخ نگار خبیر افغانستان جمشید خان شعله است. مردی که تا آخرین روزگار حیاتش، آن گاه که در زندان های دهمزنگ و پلچرخی بیداد نظام های داودی و امین و ترکی را تجربه […]

 • محمد عبدالحمید اسیر “قندی آغا”، عارف فرهیخته و بیدل شناس معاصر

  محمد عبدالحمید اسیر “قندی آغا”، عارف فرهیخته و بیدل شناس معاصر

  شمس الحق آریانفر عبدالحمید اسیر “قندی آغا” را به یاد می آوریم دانش مردی كه بیدل شناس بزرگ ایران حسن حسینی نویسندهٔ كتاب« بیدل و سپری»، آئینهٔ شعر بیدل اش خواند و با القاب بیدل شناس ارجمند و پاسدار چراغ پارسی دری و شعر جاودانهٔ بیدل و استاد معظم خطابش كرد.(1)  مردی كه از كودكی […]