دسته: پویا فاریابی

  • پویا فاریابی

    پویا فاریابی

    یادداشت: در جاپان بودم و در سفارت کار می کردم. روزی در دفترم سرگرمِ آماده کردنِ گزارشی بودم که باید به کابل فرستاده می شد. یکی از کارمندان محلی، جیسن پرات (Jasson Pratt) امریکایی الاصلِ مقیم جاپان، ذوق زده واردِ دفترم شد. گفت: «چیز جالبی برایت آورده ام.» باری او آگاهی یافته بود که من […]