دسته: شهیر داریوش

  • سروده یی از شهیر داریوش

    سروده یی از شهیر داریوش

    در ماتم من هوی و هایی نیست می دانم همچون منی را خون بهایی نیست می دانم تا آدمیت آشنا با نام زنجیر است آزاده گان را آشنایی نیست می دانم هم گریه یی کو تا بگریم مرگ انسان را این جا سری را ادعایی نیست می دانم مفهوم اندوه چراغ از دید این مردم […]