دسته: اکرم عثمان

  • نام داکتر محمد اکرم عثمان در جریدۀ عالم ثبت است.

    نام داکتر محمد اکرم عثمان در جریدۀ عالم ثبت است.

    خبری که اندوهبار بود: داکتر محمد اکرم عثمان وفات یافته است. وبه تأثرم افزود که نتوانستم سویدن بروم و از پشت تابوت اش، با نگاهی آرام ادای احترام به جای بیاورم. طی پانزده سال پسین، نامه نویسی، صحبت تلفونی، دیدار در سویدن، تبادل برخی نبشته ها، همه حاکی از روابط سالم در این آشنایی واحترام […]