دسته: شریف سعیدی

  • پرس و شنید با شریف سعیدی

    پرس و شنید با شریف سعیدی

    محمد شریف سعیدی سرودگر هنجارآفرینی است که در سرایش غزل‌های فراموش‌ناشدنی و آفرینش منظومه‌های لبریز از درد و اعتراض و سه‌گانی‌های آب‌دار و نمکین، جای‌گاهی قابل تحسین دارد. سعیدی متون موزون و منثور ادب پارسی را سخت‌کوشانه و مسؤولانه خوانده است و با پیشنۀ شعر فارسی آشنایی فراگیر دارد؛ شعر و ادب زمانه و شاعران […]