دسته: عزیز آرینفر

  • سه اثر به کوشش عزیز آرینفر

    سه اثر به کوشش عزیز آرینفر

      – روسيه و افغانستان سير تاريخی ريختيابی سيمای روسيه در افغانستان پروفيسور داکتر ويکتور گريگوريويچ کارگون دبير بخش مطالعات افغانستان دفتر مطالعات کشورهای خاور نزديک و ميانه پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم فدراسيون روسيه گزارنده : عزيز آريانفر  – ابر هاي آشفته و سياه بر فراز آسمان افغانستان – پروفيسور دانيال کميسارف صادق هدايت: سوشيانسی که پس از مرگ […]

  • پنج اثر از عزیز آرینفر

    پنج اثر از عزیز آرینفر

    تاریخسازی ها، افسانه پردازی ها، یاوه سرایی ها و ژاژخایی ها در باره «نیاکان کبیر» و پیشینه چندهزارساله تاریخی کشورهای تورکی زبان درآسیای میانه و قفقاز  ریشه های ناکامی و به بن بست رسیدن پروژه های ملت سازی و دولت سازی در افغانستان افغانستان در نقشه های جغرافیایی دولت و اپوزیسیون در افغانستان – ویژگی […]