دسته: حسینه سلیمان

  • نوروز باستان

    نوروز باستان

    از قلم حسینه سلیمان نوروزنخستین روزسال خورشیدی وجشن آغاز سال است،که ازکهن ترین جشن های آریایی به جامانده است. گویند خاستگاه آن بلخ است وبرخی این روز را به مدنیت سومری بین النهرین نسبت داده است، تعدادی به بابلیان یعنی زمانی که کوروش بزرگ به بابل برمی گردد جشن برپا می کند زردشت را بنیانگذار […]