تازه ها :

حمیرا نکهت دستگیرزاده

در سوگ بانوی سخنور داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده

گرادیهٔ واکنش ها و سوگنامه ها از سرزمین باکره ی عشق آمدی واز اهالی درد بودی شهبانوی آتشین نفس دو قلمرو ـ قلمرو خانه ات و قلمرو بیمارستان بستری در خانه داشتی برای خوابیدن و بستری در بیمارستان برای زجر کشیدن از اهالی عشق بودی زیستن را برای نگریستن می خواستی و نگریستن را برای آفریدن پلی بسته بودی از ... بیشتر بخوانید »

شاعر دست‌ها و صداها، (حمیرا نکهت در شط آبی رهایی)

پرتونادری اگر بخواهیم از بانو سخنوران نام‌آور حوزۀ پارسی دری، از گذشته تا امروز نام ببریم، بدون تردید، حمیرا نکهت دستگیرزاده یکی از این نام‌هاست.به تعبیری می‌توان گفت که نکهت تاکنون با دوازده گزینۀ شعری دوازده وادی شعر و سخن را به سوی سیمرغ آرمان‌های شاعرانۀ خود پشت سرگذاشته است. نخستین گزینۀ شعری حمیرا نکهت دستگیر زاده «شط آبی رهایی»نام ... بیشتر بخوانید »

به بهانۀ هشت مارچ

داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده صحبت در باره ی زن چیزی و آن حرف ها را در عمل پیاده کردن چیز دیگریست. به یاد داشته باشیم این که ما از تساوی حقوقی زن و مرد حرف میزنیم یا در کمترین پیمانه از حقوقی که زن دارد یاد میکنیم سخن نو و امروزی نیست. این بخش کار را خیلی پیشتر از ما ... بیشتر بخوانید »