تازه ها :

نصیر مهرین

“حــــــــــزب وطـــن” ؟

نصیر مهرین (پاسخ فشرده به یک دوست.) بلی، به نظر من مهم است که تفاوت های بسیار زیاد وبنیادین، میان حزب ویا جمعیت وطن به رهبری شادروان غبار با “حزب وطن” نجیب الله و “قهرمانان” کنونی شناخته شوند. آنها را با پیشینۀ فعالیت وزنده گی سیاسی اعضا و هیأت رهبری، ماهیت سیاسی با فاصلۀ بسیار جدا از هم می بینیم. ... بیشتر بخوانید »

داد خواهی در زمانۀ بیدادگر

نصیرمهرین نگریستن به تاریخ جوامع بشری از این دریچه که در آنها برای بهبود خواهی و دادگری سعی شده است، چهرۀ تاریخ بیدادگری و جفاورزی را نیز نشان میدهد. وقتی به تاریخ این چند سدۀ پسین سرزمین ما هم نگاه شود، تاریخی را می یابیم، حاکی از بیدادگری و دادخواهی. تردیدی نیست که بیدادگری در همه جا سخن خویش را ... بیشتر بخوانید »

پیوند تروریست پروری حکومت افغانستان

با آمـــدن گ.حکمتیار  از قلم نصیرمهرین (۱) آنانی که بیش از یک دهۀ پسین، پیهم تأکید نموده اند که خطرتوحش و دهشت آفرینی های تروریسم طالبانی را در افغانستان جدی باید گرفت، با هرعمل تروریستی، این یادآوری همیشگی را نیز داشته اند که آخرین عمل ایشان نیست. گواه هستیم که چنین تأکیدی درست بوده است. می بینیم که تروریست ها ... بیشتر بخوانید »

در حاشیۀ قتل بانو شراره بلخی

نصیرمهرین   ” . . . چه بگویم آتشکده پرشرارۀ ما، همان بهتر که زیر خاکستربماند، مهرین عزیز. خواستم شما را در جریان انقلابی که دراین چند روز پس از درج نوشته ام بوجود اوردید، قرارداده باشم و ازاین طریق شما را متوجه بزرگی قلب تان و ارزش تاریخی تان نموده باشم. اگردوست داشتید این پیام را به طور یادگار ... بیشتر بخوانید »

حکمتیار را بر میگردانند

نصیرمهرین این نبشته، پس از چند سال دوباره نشر می شود 24 فبروری 2012 دمی با تاریخ* یکی از نمایش های هفتۀ پیشین درکابل (سال 2012؟)، که زیرنام ” همایش صلح ” معرفی اش کردند، آرزومندی های بود برای یافتن صلح  با طالبان و حکمتیار که مورد تأیید همایش قرار گرفت  . حکمتیار چراغ سبز نشان داد و رئیس جمهور با شنیدن ... بیشتر بخوانید »

در بارۀ دفن محترمانۀ اعدام شده گان

یک پرسش از محترم نصیرمهرین محمد حیدراختر  تذکر این پرسش را برای محترم مهرین مطرح کردم، ولی بصورت عاجل روانۀ کشور مصر شدم. به این علت دیرتر نشر میشود. پرسش: مؤرخ محترم نصیرمهرین، سالهاست که شما در بارۀ خشونت، قتلها واعدام های سیاسی، کودتاها، کودتا های نام نهاد و در دهن توپ پراندن ها در افغانستان، تحقیق می کنید ومی ... بیشتر بخوانید »

پیرامون  وضعیت هندوها وسِکهـ های‌ هم میهن ما

و ضرورت دفاع از حقوق آنها نصیرمهرین بخش دوم  نگاهی گذرا به موضعگیری امیر حبیب الله خان“ضیأالملة والدین“ موضوعاتی اند که وقتی درمحورابرازنظر و موضعگیری افراد یک جامعه قرار بگیرند، در بازشناسی افکار واندیشه های این افراد بسیار کمک کننده اند. موضوعاتی مانند برخورد یک انسان با کسانی که باورهای دینی او را ندارند، ویا از قوم وقبیلۀ اونیستند، هنگامی که ... بیشتر بخوانید »

پیرامون وضعیت هندوها وسکهـ های میهن ما

و ضرورت دفاع از حقوق آنها نصیرمهرین 1 درمکتب های چند دهۀ پیشین کابل، کمتر صنفی را سراغ می داشتیم که شاگردی از هندوها وسکهـ های هموطن در آن حضور نمی داشت. واین حضور آنها در صنف های بالا ومکاتب عالی و دانشگاه کمتر می شد. آزار واذیت آنها از جانب متعلمین پیوند داشت به نقش آموزش خانواده ها و ... بیشتر بخوانید »

هرکه آب از دم شمشیر خورد نوشش باد*

نصیرمهرین به پاس احترام به بانوی عصیانگر مزیده سرور هنگامی که در دیار هجرت، فرزندان ما به سوی تئاتری رفته اند تا نمایشی را بنگرند، از سخنان وحرکات احساس برانگیزهنر پیشه گان لذت ببرند و چیزی بیاموزند، باری هم اتفاق افتاده که از وضع تئاتر وهنرمندان پیشینه واوضاع کنونی، در افغانستان جویا شده اند. این گونه پرسش را در حوزه ... بیشتر بخوانید »

در حوزۀ خشونت شناسی، بخشی ازکارنامه های توپ

نصیرمهرین قسمت پنجــــم در زمان پادشاهی امان الله خان در زمان پادشاهی امان الله خان، مثالی از دهن توپ پراندن چند تن را داریم که قصد کودتا وسرنگونی امان الله خان را داشتند. در رأس آنها، محمد اختر فرزند ناظر محمد صفر خان بود. شخص ناظر و فرزندان او از چهره های مهم اداری، فرهنگی وسیاسی همان وقت و سالیان ... بیشتر بخوانید »