تازه ها :

نصیر مهرین

نام داکتر محمد اکرم عثمان در جریدۀ عالم ثبت است.

خبری که اندوهبار بود: داکتر محمد اکرم عثمان وفات یافته است. وبه تأثرم افزود که نتوانستم سویدن بروم و از پشت تابوت اش، با نگاهی آرام ادای احترام به جای بیاورم. طی پانزده سال پسین، نامه نویسی، صحبت تلفونی، دیدار در سویدن، تبادل برخی نبشته ها، همه حاکی از روابط سالم در این آشنایی واحترام برانگیز بود. آخرین صحبت ما ... بیشتر بخوانید »

نگاهی بر شنبهٔ خونین

۲ اسد ۱۳۹۵، کابل در تجمع معترضان «جنبش روشنایی» در کابل، بیش از ۱۰۰ تن کشته و بیشتر از ۲۰۰ نفر زخم برداشته اند. آمار کشته شده گان به گواهی اشتراک کننده گان مراسم تدفین یادداشت شده است. قرار اطلاع نخست، حمله به این تظاهرکنندگان توسط ۳ مهاجم انتحاری انجام شده که فرد اول توانسته بمب همراه خود را منفجر کند، اقدام ... بیشتر بخوانید »

در حوزۀ خشونت شناسی

نصیر مهرین بخشی از کارنامه های توپ قسمت چهارم در زمان امیر حبیب الله خان داکتر عبدالغنی خان “داکترعبدالغنی خان در زندان برای طفل یک نفرعسکرمحافظ زندان نسخه نوشت، گرچه این موضوع به اثبات رسید که محض نسخه بوده، ولی محافظ مذکور به توپ پرانده شد.”   امیرحبیب الله”سراج الملة والدین” آن همه رفتارقهرآگین امیرعبدالرحمان خان و پشتیبانی های لندن ... بیشتر بخوانید »

در حوزهٔ خشونت شناسی

بخشی از کارنامه های توپ از قلم نصیر مهرین قسمت سوم درک وفهم امیرعبدالرحمان برای داشتن توپ وتفنگ، نظری نبود. او در عمل از آن استفاده نمود. سلاح را در ذخیره خانه نگهداری نکرد و اگر تولید کرد وبه قطعات ارتش خویش فرستاد برای سرکوب بود. در جریان سرکوب های بسیارتبهکارانه ومردم آزار، هر سویی که نیاز امیر دهن می ... بیشتر بخوانید »

در حوزۀ خشونت شناسی، بخشی از کارنامه های توپ

از قلم نصیرمهرین   قسمت دوم عبدالرحمان خان، توپ و توپ پراندن ها   1 واستان آن دست دیــوانــه ســلاح           تا زتــو راضی شود عدل و صلاح چون سلاحش هست و عقلش نه، ببند       دست او را ورنــــه آرد صـــــــد گـزند (1)   گزند و آسیبی که جامعۀ ما ازقدرت مندان سلاحدار، خ، فاقد ... بیشتر بخوانید »

در حاشیۀ انسان کشی های طالبان درقندوز

یک ابراز نظر فشرده از استاد نصیرمهرین   بازهم حرکت اعتراضی در بخش های از کشور علیه تروریسم طالبان و در نرم ترین صورت کلمه علــیه سیاست ناشفاف دولت به راه افتاد. وقتی بــه چهــرۀ رویداد خونین روزهای پسین در علی آباد می نگریم، با تصویری از قتل های زنجیره یی تروریستی مواجه می شویم. تروریست ها درعلی آباد مسافرانی را ... بیشتر بخوانید »

در حوزۀ خشونت شناسی

نصیرمهرین بخشی ازکارنامه های توپ قسمت اول فهرست بخشی از کارنامه های توپ معرفی توپ پراندن انسان از دهن توپ نمونه های تاریخی انگیزۀ توسل به چنین وسیلۀ اعدام منابع واین توپ جفا پیشه، پس از پیدایش اش مصیبت های آفریده و رعب وهراسی گسترده است که اثارش درچهرۀ زمین نمودار است و دربرگهای تاریخ داغدار. شهرهای اروپایی را درنوردید، ... بیشتر بخوانید »

آثار مؤرخ فرهیخته استاد نصیر مهرین

از همین قلم        – چرا کتاب افغانستان درمسیر تاریخ توقیف شد؟ – کتاب افغانستان درمسیرتاریخ واشتباهات رشتیا – بوسه بر شمشیر خونین. (مجموعه ی چند نبشته) – در پشاور برف نمی بارد. ( چند داستان کوتاه) – قتل های سیاسی در تاریخ افغانستان معاصر – دوچهره از امیرعبدالرحمان خان – نمونه هایی از کور سازی در تاریخ ... بیشتر بخوانید »