دسته: اسد الله شعور

  • چهارشنبه سوری و پیشینۀ آن در افغانستان

    چهارشنبه سوری و پیشینۀ آن در افغانستان

    داکتر اسدالله شعور نوروز که باستانی‌ترین جشن مردم افغانستان و منطقۀ جغرافیایی ماست و توسط شاه سلسلۀ پیشدادی کشور، یما یا جمشید در بلخ باستان بنیاد نهاده شده است، امروز شامل یک سلسله رسوم و رواج‌های گوناگون گردیده است که افزونبر تجلیل نخستین روز سال که نوروز خوانده می‌شود، مراسم پیشواز آن در چهل روز […]

  • از مقالات سمپوزيم بين المللی تجليل از پنجصد و ھفتاد و پنجمين زادروز نوايی در کابل

    از مقالات سمپوزيم بين المللی تجليل از پنجصد و ھفتاد و پنجمين زادروز نوايی در کابل

    از قلم داکتر اسد الله شعور از مقالات سمپوزيم بين المللی تجليل از پنجصد و ھفتاد و پنجمين زادروز نوايی در کابل امير عليشير نوايی که بدون ترديد يکی از بزرگترين شخصيت ھای فرھنگی و ادبی ماست، افزون بر آفرينشِ آثار پر ارزشی در ادبيات زبان ھای دری و ترکیِ اوزبيکی، اثرگذاری سازنده و چشمگيری […]