دسته: انور ترابی

 • به مناسبت صدمین سال پایان جنگ جهانی اول

  به مناسبت صدمین سال پایان جنگ جهانی اول

  (1914—1918میلادی) پوهندوی دوکتورانورترابی تلفات انسانی واهتمامات طبی جنگ مصیبتی است که نیروی انسانی ، شاه رگ های اقتصادی وفرهنگ وتمدن بشری را می بلعد .جنگ اول جهانی برسرتقسیم مستعمرات وتحصیل منافع وامتیازات میان امپراطوری های اروپایی درگرفته بود . دراین جنگ گروپ کشورهای المان وامپراطوری عثمانی متفق هم بودند ودرمقابل دولت انگلیس وفرانسه با هم […]

 • تاریخ طب نظامی

  تاریخ طب نظامی

  اثر پوهندوی دکتور انور ترابی  

 • طب در گسترهٔ تاریخ

  طب در گسترهٔ تاریخ

  ز یستنامه پو هندوی دوکتور محمد انور ترابی فرزند محمداکبر متولد سال 1318 هجری خورشیدی در و لایت هرا ت میباشد. نامبرده تعلیما ت ا بتدایی را در مکتب واعظ کاشفی ولایت هرات به انجا م رسانیده ا ست و سپس از لیسه نظامی کابل به در جه عالی فرا غت حا صل نموده شامل فاکولته طب […]