تازه ها :
برگها نفس نمیکشند

برگها نفس نمیکشند

از قادر مرادی

سال نگارش: ۱۳۷۰ خورشیدی، کابل

چاپ نخست:کتابخانهٔ دانش-پشاور

11111