تازه ها :
A car explosion in Kabul

A car explosion in Kabul

A car bomb has exploded in the 9th Kabul security zone and the car bomb’s intended target had been foreign forces. Interior Ministry confirms 3 wounded and 4 killed, however, eye witnesses say the number of casualties were larger.

May 31st, 2019

ث۱

یک موتر بمگذاری شده در ناحیهٔ نهم شهر کابل منفجر شد. هدف این انفجار کاروان نیروهای خارجی تشخیص شده است.

وزارت داخله ۳ زخمی و ۴ کشته را تایید میکند.

اما گواهان رویداد تعداد کشته و زخمی ها را بیشتر میگویند.

تاریخ 31-5 2019