PDF این کتاب را برایم می‌فرستید؟

منحیث ناشری که در بیرون از کشور به سر میبرم و با شیوه های برخورد با کتاب در غرب آشنایی دارم، همواره از خواندن این پرسش حس بدی برایم دست میدهد. اگر شخصی از افغانستان تماس بگیرد و فایل PDF کتابی را بخواهد، قابل گذشت است چون کتابهای چاپ شده از این انتشارات کمتر در کابل مجال چاپ می یابند و چه خوب است اگر با درنظرداشت پیشنهاد نویسنده که صاحب امتیاز کتاب میباشد، به دور از نیرنگ های مروج از جانب ناشری زمینه سازی شود و کتابش با پرداخت حق امتیاز به دسترس هموطنان داخل کشور قرار گیرد.
این را می‌دانیم که هر نویسنده در داخل و خارج کشور ، مانند دیگران دشواری های زندگی خویش را دارد و با آن هم زحمت نگارش، بررسی و اصلاح، آرایش و چاپ و در نهایت توزیع کتابش را خود متقبل میشود، این در حالیست که در سایر کشورها برای هر بخش این کار مراجع و امکانات میسر است.
آنچه حالم را برهم می زند، درخواست فایل پی دی اف کتاب از جانب هموطنان مان در کشورهای اروپایی و امریکایی است که حد درک و آگاهی شان با کتاب و سیستم نشراتی کشورهای میزبان خویش آشنایی دارند و هم برای خرید هر چیز در هر سطح پول دارند ولی با جرئت میتوانند فایل سافت کتاب را از ناشر و یا نویسنده بخواهند.
از ایشان میپرسم که آیا به جز کتاب، میتوانند چیز دیگری را چنین از کسی راحت طلب کنند؟ چرا همیشه بایدنویسنده خدایی خدمتگار شان باشد که اگر گاهی مایل به مطالعه شوند، کتاب مورد نیاز خود را هدیه و تحفه بخواهند؟
انتشارات شاهمامه با درنظرداشت امکانات اندک نویسنده های مان در غرب و فقر فرهنگ کتابخوانی و کم رنگی بازار کتاب، در چاپ کتابهای ارزشمند همیشه همکاری افتخاری داشته است و آرزو داریم کتابهای نشرشده از این نهاد به دسترس علاقمندان قرار گیر و در رشد فرهنگ کتابخوانی و حمایت نویسنده های مان کوشا باشیم.
من منحیث یک ناشر، تقاضای فایل PDF را که بار بار با آن مواجه میشوم، نوعی تمسخر و اهانت بر کار نشرات می‌پندارم که ایکاش علاقمندان کتاب به این اشاره متوجه شوند.
به آرزوی ایجاد فرهنگی که در آن ارزش ها قابل درک و تشخیص باشد
منیژه نادری
مسؤول انتشارات شاهمامه

You may also like...