استفادۀ معقول و دوامدار از منابع آب و انرژی آبی افغانستان