سرنگون شدن هواپیمایی را دوست دارم که تنها سرنشینش باشم!