استاد خلیل الله خلیلی، محقق، نویسنده و شاعر بزرگ معاصر