محمد عبدالحمید اسیر “قندی آغا”، عارف فرهیخته و بیدل شناس معاصر