گاهنامهٔ پاسخ، ارگان نشراتی مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان