تازه ها :
معرفی کتاب پرخاشگری دینی، در گستره امپراتوری اعراب

معرفی کتاب پرخاشگری دینی، در گستره امپراتوری اعراب

داکتر سیدموسی صمیمی

جون سال ۲۰۱۹

کتاب است که در این اواخر با همکاری انتشارات شاهمامه، هالندچاپ و نشر گردیده است.در این اثر نویسنده (سیدموسی صمیمی)ریشه های تاریخی و عقیدتی پرخاشگری دینی را با در نظر داشت عوامل تاثیرگذار معاصر – معضل جهانی شدن و حکومت های اقتدار گرای سکولار – بررسی میکند.

غرض ارزیابی عوامل بنیادی پرخاشگری در این اثر، نخست نگاه گذرایی بر زیرساخت فکری و روند تاریخی امپراتوری اعراب انداخته شده، تا بتوان تداوم و تفاوت تلاش های امروزی پرخاشگری دینی را با گذشته های امپراتوری عربی، که نویسنده آنرا دمشق محور و بغداد محورمیخواند، بخوبی روشن ساخت.ولی برای بررسی عوامل ظهور، رکود و نزول امپراتوری اعراب نخست ایجاب میکند تا نظر گذرایی بر امپراتوری های ساسانی و بیزانس انداخته شود، که قبل از ظهور اسلام در قرن ششم عیسوی و قبل از آن قبایل بادیه نشین عرب را از دو طرف در محاصره گسترده ای تمدن های امپراتوریخویش کشانده بودند.در اخیر از همین طریق ممکن میگردد تا ریشه های تاریخی و عقیدتی پرخاشگری دینی را با جزییات آن، آن هم در رابطه تنگاتنگ هم با معضل جهانی شدن و هم با ساختار دولت های اقتدار گرای دینی و سکولارمعاصر دقیق ارزیابی کرد.البته – به نظر نویسنده – ایجاب میکند که در پی این همه جر و بحثدر اخیر به مثابه گذرگاه سیاسی بر گفتمانتیوکراسی و دموکراسیدر پرتو آزادگی و رفاه همگانینکات چند پیشکش کرد.

ادامه:

Screen Shot 2019-06-30 at 08.45.04