اعلامیۀ شورای دبیران(شنا)

شورای نویسنده گان افغانستان

انسان با زبان قد راست می‌کند و این زبان است که هستی را معنی می‌بخشد و انسان ابزارساز و خردورز می‌زاید. نویسنده در متن خود را می‌نویسد و متن با مؤلف به سوی مخاطب پرتاب می‌شود. این ضلعِ متن، مؤلف و مخاطب زنجیرۀ معنا را سازمان می‌بخشد. این معناست که باب خانۀ وجودی زبان را می‌گشاید، با الفبا و کلید رمزِ خوانش‌های متفاوت از هستی، انسان و انسانیت.

پس از شکست در گسترۀ سیاست و ازدست دادن جغرافیا، این جغرافیای زبان است که آماج تاخت و تاز دشمنان فرهنگ در بومی‌ترین جغرافیای آن قرار می‌گیرد.

بار نخست نیست که دشمنان فرهنگ برای محدودیت و حتا برچیدن زبان پارسی‌دری از کام و زبان مردمان این سرزمین با شگردها و ترفندهای گونه‌گون تلاش می‌کنند. تفاوت روزگار ما با روزگاران پیشین در این است که دیو استعمار نو و همسایه‌گان آزمند، نه تنها در کمین نشسته اند که دستِ بلندی در آتش‌افروزی چون آتش‌بیارِ معرکه دارند.

تجاوز وتهاجم طالبان ــ به رهبری پاکستان و همنوایی اغلب کشور‌ها ــ نسلی از جوانانی را که اسباب کارشان زبان و فرهنگ پارسی بود، نه‌تنها از بستر کار دور کرد و به بیرون مرز‌ها پرتاپ کرد، حتا تخیل و رؤیاهایی را که برای آبادی سرزمین‌شان داشتند از ایشان ربود. دود این آتش خاکسترشده چشم روشنِ عاشقاق و هواداران شعر و ادبیات پارسی دری را حتا در برون مرزها از درخشش به تیره گی می‌کشاند. چنین فضایی ما را بر آن داشت تا دست به‌هم دهیم و چراغ روشنایی و امید را در این یلدایی‌ترین روزگاران وحشت و بیداد بر تارک شب برافرازیم و به آخرین سنگر مقاومت امید تازه ببحشیم.

آماج این کوشش برپایی چتری‌ست برای گردهمآیی عاشقاق و سروران ادبیات پارسی دری، تا در زیر این چتر بتوانیم برای ادبیات کاری کرده‌باشیم. این شورا نه دولتی است و نه شورای ملی که تعادل تباری را آن‌هم به گونه نمایشی در خیمه شب‌بازی‌های کابل به نمایش بگذارد. این شورا نه در گرو پولی‌ست ونه هم در صدد جعل نام‌ها. این شورا می‌خواهد با صدر نشین‌ها برای همیشه وداع بگوید. این شورا با تقسم کار همنواست؛ اما با القاب کلیشه‌یی، تحمیلی وشهرت طلبانه مخالف. این به این مفهوم است که این شورا از هرچه کار و تلاش به دور از پهنۀ زبان و ادبیات است، فاصله می‌گیرد.این شورا جایی برای کم‌زدن‌ها و خالی کردن عقده های کهتری وحقارت نیست. از سوی دیگر دست نویسنده و دست‌اندرکاران این شورا، در طرح گفتمان‌های بنیادی و پر از نیاز همیشه بازخواهد بود. پخش اگاهی پیرامون رویداد‌ها در گسترۀ ادبیات پارسی دری، معرفی و نقد آثار نویسنده‌گانی که بر اساس انگیزه‌های غیرادبی از نظر انداخته شده‌اند به‌ویژه از سوی حلقاتِ مندرس و ازکارافتاده و یا کسانی که ریگی در کفش دارند و موارد دیگری که درنبشت دیگر با شما در میان خواهیم گذاشت.

ــ صادق عصیان

ــ محمود جعفری
ــ موسی فرکیش
ــ شبگیر پولادیان
ــ آرش آذیش
ــ محمد شاه فرهود
ــ یعقوب یسنا
ــ عزیز الله ایما
ــ صنم عنبرین
ــ حسین پرواز
ــ امان پویامک
ــ کاوه پرویز
ــ عبدالمالک عطش
ــ احسان سلام
ــ سالار عزیزپور

برگرفته از برگِ شورای نویسنده گان افغانستان

You may also like...