به سلسلهٔ ریاضیات معاصر، هندسهٔ تحویله در مستوی اقلیدسی

 

دیدگاه ناشر

پایان زندگانی هر کس به مرگ اوست
جز فرد حق که مرگ وی آغاز دفتر است

استاد نادری ریاضیات را «مادر علوم» میخواند، پرداخت و برخورد او با این علم نیز ژرفای تفکرش را در این ادعا ثابت می کند. شاید این توضیح برای یک دانشمند علوم اجتماعی بی مفهوم جلوه کند ولی ریاضیات بستریست که هر علم به گونه یی در آن آرمیده است، به عباره دیگر،‌ بدون دانش نسبی ریاضی نمیتوان به هیچ علمی پرداخت، اساس ریاضیات را اعداد تشکیل میدهد و جای پای عدد در همه علوم ساینس و اجتماعیات ملموس و مشهود است. 

استاد نادری دههء هفتاد قرن بیست را عصر انقلاب تکنالوژی میخواند و بازتابش را در همه علوم گواه است و با باورمندی تمام به تأثیر گذاری پیشرفت ریاضیات در ارتقای دیگر علوم تأکید میدارد و با این دیدگاه با نیرو و عشق به مسلکش نستوهانه میپردازد و ما تیراژهء تفکر و تجلی اندیشه اش را امروز با گذشت چهار دهه در آثارش مشاهده می کنیم.

افغانستان کشوری پر از استعداد هاست که به گونه های مختلف تبارز یافته اند، و زهی آنانی که نام شان را ثبت صفحات درخشان نموده اند. ما بزرگان متبحری داشته ایم که از دانش فراگیر و اندوخته های شایانی برخودار بوده اند، ولی چون داشته های شان صرف در محدودهء تماس ها و محیط اکادمیک خود شان پخش شده است و آن گونه که لازم بوده، ثبت و کتاب نشده است، دردمندانه میتوان گفت که با گذشت زمان، به خاموشی و فراموشی سپرده می شوند. استاد نادری آن ستارهء سفر کرده یی میباشد که امروز با گذشت بیش از 25 سال از جاودانه شدنش، یکبار دیگر در دنیای ریاضیات می درخشد و آثار گرانسنگش پیشکش میشود. او به اهمیت نگارش و نیاز آن در افغانستان عمیقن پی برده بود و بیشترین توجه و تمرکزش را به نبشتن آثارش وقف کرد.

از این قلم توانا آثار بیشتری در International Atomic Energy Agency (IAEA), Trieste, Italy

به زبان فارسی وجود خواهد داشت که امیدوارم با دریافت و دسترسی به آن خدمت دانش پژوهان ریاضیات در کشور و همزبانان گرامی قرار دهیم.

به آرزوی فردای درخشان کشور

منیژه نادری

مسؤول انتشارات شاهمامه

9 جولای 2016، هالند

 

 

handasaTahwila1handasaTahwilaB
شناسنامه
به سلسلهٔ ریاضیات معاصر
(4)
جلد اول، بخش نخست
هندسهٔ تحویله در مستوی اقلیدسی
نگارش پوهنمل محمد امان نادری
تریست ایتالیا Trieste, Italy
اکتوبر 1974 مسیحی
میزان 1353 خورشیدی
نشر الکتریکی: بنیاد شاهمامه
www.shahmama.com
جولای 2016، هالند

 

 

You may also like...