به یاد جان باخته گان سومالی

نصیرمهرین

غم افزایی دهشت افگنان

رنج و درد واقعی ناشی از اعمال دهشت افگنی و انسانکشی آنرا کسانی دانند که آن مصیبت را دیده اند. نشستن در برابر زن و مردی که فرزند خویش را در یک عمل تروریستی از دست داده و گوش دادن به جملات غم آمیز بریده، بریده و کوتاه آنها، لحظاتی توانسته است از شرح درد ها اندکی را به دست آورد. رنج و درد از دست دادن فرزند و حتی فرزندان، آتشی بر تن و روان نسلی زده است که با اندک شنیدن و نوشتن شرح نشود. این درد در افغانستان دامن خانواده های بسیاری را گرفته است. در جبین سیمای دردمندان، کتاب قطوری را میتوان خواند که حکایت از ضریب سن وسال آنها هم دارد. زن ومرد میانه سال رنجدیده را می بینیم که بسیار پیش از وقت چهرۀ پیرانه یافته اند. شاید فرا برسد که روزی این درد در شعر و داستان و تاریخ نگاری یار وهمراز پاکیزه، سخن نیوش وسخنسرا بیابد وبرگهای پر رنج والم ستمدیده گان و مصیب شناخته گذن دهشت افگنی فراهم شود. برگهای نانوشته یی را می گویم که دلبسته گان خائن، علنی، پنهانی و محیل دهشت افگنی در افغانستان، شنیدن ونوشتن آنرا تحریم کرده اند.

این دهشت افگنی در افغانستان، ابعادی از عوامل شکل دهنده و رشد یابندۀ انسان آزارانه دارد. یکی از آن هم این است که شبکۀ تروریستی القاعده، نسخۀ استفاده اش را از راه طالبان برای افغانستان رواج داد. از آنجایی که القاعده با ارتکاب گستاخی، پای فراتر از افغانستان نهاد و آن نسخه را به امریکا نیز فرستاد، امریکا با انتقام تهاجم جلو اش را گرفت، فابریکه های دهشت پروری القاعده طرف غضب قرار گرفت، صاحیان آرگاه وبارگاه، بن لادن وظواهری هم که کشته شدند. اما دست پرورده گان طابق نعل بالنعل به دهشت افگنی ادامه دادند. دهشت افگنی دولت خواهانه را چنان رونق دادند که رئیس جمهور ذلیلی با توجه به میزان مغز وعقل اش، پیشنهاد کرد که برای رفع خسته گی انسانکش ها، آییس کریم نثار شان میکند. واین تنها بود، این دهشت افگنان و جنایتکاران هر عیب غیر انسانی و آلوده با تبعیض های زبانی، قومی و مذهبی، مورد تفقد و اکرام و احترام و نوازش آشکار و پنهان دیگری از طرف امریکا قرار گرفتند.

این است که دهشت افگنی وانسانکشی های بی محابای آن در افغانستان، در قدرت نشست و از آن پایگاه است که با امکانات بیشتر، اهداف انسانکشی را در ابعاد فرهنگی، جنسیتی و فزیکی ژرفتر میکند و توسعه میدهد. نسل زدایی را در پنجشیر، اندراب، تخار و بدخشان آشکارا در کمال وحشت حیوان درنده خو ادامه میدهد، با تبارز فرهنگی هرات کینه می ورزد و از خصومت برگرفته از جهل تبعیض آمیز مذهبی و برداشتن میراث عبدالرحمن خانی دریغ نمیکند.

از پیامد کارنامه های برجای مانده از القاعده در افغانستان که در وجود طالبان رنگ و بوی یا خصلت بومی گرفت و گردن ماندن به آرزو های شوم پاکستان را نیز نشان داده است، دهشت افگنی القاعده در نبود القاعده را مینگریم. دهشت افگنی القاعده بد است، اما دهشت افگنی طالبان خوب است. با سخن دیگر، اگر امریکایی کشته شد، تروریسم است، اما اگرهزاران مظلوم و درد مند افغانستان هر روز و شب پیهم زخم دهشت افگنی را بر تن و روان زخمی دید، تروریست نیست، سزاوار معامله و دادن پول است و پشتیبانی.

شرح واقعی مکنونات حاکم بر تعریف و تصویر و رویکرد بر فعالیت های دهشت افگنانه از سوی زورمندان مگر غیر از این برداشت است؟ نگرشی که ره می برد به سوی این نظر وکارکرد حاکم وغالب که انسان فقیر، زحمتکش، مظلوم را بگذارید بکشند، اما در ظاهر از آن دفاع نکنید، اما اگر انسان جامعۀ دارندۀ زر و تخنیک را کشتند، انسان این جامعه سزاوار دفاع و تأمین مصونیت است و دهشت افگنی تروریست ها سزاوار محکومیت.

این نکات به یاد قربانیان دهشت افگنی گروه “الشباب”- حركة الشباب المجاهدين– جنبش جوانان مجاهدین (30 اکتبر 2022)تهیه شد و به درازا کشید. این گروه هم فکر وهم اندیش طالبان نیز از پرورش یافته گان دست شبکۀ القاعده است که سالها قساوت و بیرحمی همسان با طالبان را در کشور سومالی به نمایش نهاده است. بیشترین آماج حملات آنها، مراکز فرهنگی، مکتب دختران و هوتل ها ومحل و بود و باش مردم عاد ی است. از همین رو قربانیان آن، بیشترین مردم مظلوم میباشند. در حملۀ انتحاری و انفجار دو موتر در سی ام اکتبر، بر وزارت آموزش و پرورش، بیش از صد نفر کشته شدند و بیش از سه صد تان دیگر زخمی.

هنگام ملاحظۀ تفاوت ها با افغانستان، حضور موضع ضد دهشت افگنی تروریست ها را در حکومت سومالی میتوان دید. در حالیکه مصیبت در افغانستان این هم بود که حکومتگران خائن در رشد طالبان وتحویل دهی قدرت با آنها همکاری کردند. رئیس جمهور سومالی پس از این رویداد خونین به محل حادثه رفت و از تداوم مبارزه با تروریست ها سخن گفت.

شایان یادآوری است که دست یافتن طالبان در دور نخست در بخشی از افغانستان، فعالیت های دهشت افگنی شبکه های بسیاری را رشد داد. اکنون که بازهم چنین زمینه مساعد شده است، پرورش یافته گان دست القاعده با پیوند ها و روابطی که باهم از گذشته ها دارند، زنگ خطر غم افزایی را به ویژه برای مردم مظلوم منطقه به صدا می آورند. خطری که از طرف زورمندان جدی گرفته نشده، سعی خواهند کرد در چار چوب رهبردهای متأثر از دور کنونی مخالفت و رقابت، از تروریست ها نیز استفادۀ ابزاری کنند.

  • عکس از: Salzburg Panorama

Sonntag30. Oktober 2022 12:26 Uhr گرفته شده است.

You may also like...