تاملی بر کتاب “اشک قلم و فریاد کفش “.

اسد شامل

اخیرن کتاب “اشک قلم و فریاد کفش “.نوشته ی نویسنده ی فرزانه و توانا جناب آقای نصیرمهرین با محبت ایشان که بر بنده منت گذاشتند و از ایشان سپاسگزارم بدستم رسید.این کتاب با دقت خاص تهیه شده و از قطع و صحافت خیلی عالی برخوردار است .تصویر روی جلد که خود بیانگر محتوای کتاب است خیلی موزون و با ذوق عالی طراحی شده ,کتاب دارای ۵۲فصل و یا عنوان است,در واقع میتوان گفت همه حکایات و زبان حال”قلم”و”کفش”است که از طرف نویسنده بشکل خیلی زیبا و دلچسب برشته تحرر درآمده.از خاطرات ناگوار و دردناک “قلم”در می یابیم که چگونه ضحاکان روزگار و اهل زر و زور با فشردن گردنش فرمان قتل و تاراج انسانهای بیگناه ر ارقم زدند,با جوهرش بروی کتاب خدا برای بدام انداختن دیگران سوگند نوشتند و اما دیدیم که چه نامردانه آنرا زیر پا گذاشتند و امثال این نامرادی ها,همچنان است حکایت “کفش”که چگونه زمانی چاپلوسان روزگار گرد و خاکش را پاک میکردند و در بسا مواقع صاحبانش را سر میبریدند و اما باز هم همین کفش های باهمت با پرواز شان بسوی دروغ گویان و یاوه سرایان دهان شان را میبستند .

این کتاب واقعن از ارزش والای فرهنگی و ادبی برخوردار است,اینست که مطالعه ی آنرا به همه فرهنگیان و دوستان اهل کتاب صمیمانه توصیه میکنم .اینک شما را به مطالعه ی متن مختصری از این کتاب ذیلن دعوت مینمایم :

من در دست دشمن

انسانها!

کسی از جمع شما “اشرف المخلوقات “، روزی مرا ارزان خرید، در روی میز نهاد .شب که تاریک شده بود، با چشمان مست، خرامان سوی من آمد.در آغاز پنداشتم که مرا با معشوقه ی خویش اشتباه گرفته است.چراغی را روشن کرد و دست بسوی من و کاغذ برد .گلویم را چندین بار فشرد، من همچنان بی زبان و خاموش گریان می نگریستم و شکنجه میشدم .دقایقی گذشت “اشرف مخلوقات “تبسم های رضایت آمیز نمود، سر در بالین گذاشت.سخنان دل برخاسته ی من و کاغذ و ان شب، فریادی بود که میگفت :

“که ای نیکبخت این نه شکل من است

و لیکن قلم در کف دشمن است”

You may also like...