ترانه شوم

از مجیب مهرداد

بیل دهقان خونین است

وقتی از میان گندمزار نورس بلندش می کند

سوزن زنان خونین است

و نان کمیاب روی سفره ها خونین است

دست مردان خونین است

زیرا در این سرزمین برای دشمن هرکسی

راه فرار بسته است

و بطن مادر در این جا

باشکوه ترین نقطه پایان است

و تنها کودکان بداقبال

از رحم مادران جان سالم به در می برند

تا چند مادران این شهر به هم

با گریه سخن بگویند

ترا چی بنامم ای سرزمین مادری

جهنم؟

بادهای گرم تو تا چی زمانی

بوی گوشت مومنان را

به اقصای جهان خواهد برد

تا چند نوزادان

پستان های سرد را مک بزنند

تا چند جنگجویان جوان

پستان های سرد را مک بزنند

ای شب دیرتر بمان

تا من ترانه شومم را تا آخر بنویسم

پیش از آنکه خورشید از پشت کوه براید

در محله ای که سحرگاهانش

بد ترین نقطه آغاز است

من برای همین به دنیا آمده ام

که روی طناب دار

دربادهای بهاری تکان بخورم

من برای همین به دنیا آمده ام

که دوستانم

آنگاه که گل های سنجد محله شکفته اند

تابوتم را به گورستان ببرند

من برای همین به دنیا آمده ام

که از جوانی

تنها بوسه های عزاداران

سهم من باشد

You may also like...