“حــــــــــزب وطـــن” ؟

نصیر مهرین

(پاسخ فشرده به یک دوست.)

بلی، به نظر من مهم است که تفاوت های بسیار زیاد وبنیادین، میان حزب ویا جمعیت وطن به رهبری شادروان غبار با حزب وطننجیب الله و قهرمانانکنونی شناخته شوند.

آنها را با پیشینۀ فعالیت وزنده گی سیاسی اعضا و هیأت رهبری، ماهیت سیاسی با فاصلۀ بسیار جدا از هم می بینیم.

حزبی که حکایت حال رنجدیده گان را نیز داشت، برای بهبودی وبهروزی مردم و وطن با افتخار قد برافراشت. ایجاد گران آن هم با مغز خویش می اندیشدند. اما بنگریم حال و روز گار ترکیبی را که حکایت از رنج آفرینی ها برای مردم جامعه و فرمانبری ها از بیگانه دارد.

Screen Shot 2017-07-29 at 21.02.18

شادروان میرغلام محمد غبار

شادروان محمد آصف آهنگ که یک تن پیش آهنگ های حزب وطن بود ومدتی سمت منشی حزب را پس از زندانی شدن مرحوم غبارنیزعهده دار شده بود، به موقع و با صراحت وجسارت بر گرفتن چنین نامی از طرف نجیب، خروشیده بود. واین در زمانی بود که هنوز تیغ گردن بـُــر خادخونین بود و سایۀ خفقان زای آن ترس آفرین. چند نکته از سخنان شادروان آهنگ علیه انتخاب نام حزب وطنخادیست ها:

” . . .شما خودتان (حزبی های دولتی) معلومات بسیار دارید، این زیره به کرمان روان کردن است که من می گویم، فهمیدید صاحب!. شما آنقدر معلومات از دستگاه هایتان دارید که چی جنایاتی در اینجا (افغانستان) نشده است. . . من دعوا دارم که او نام حزب است. . . صدای مردم به بسیار زجه وناله برآمــد، مردم بسیار فرار کردند، . . . مردم فراموش نمی کنند. . . “

Screen Shot 2017-07-29 at 21.01.51

شادروان محمد آصف آهنگ

بسا نام ها را تعدادی با استفاده از قدرت و بعضی ها هم از روی لزوم دیدهای گوناگون ومصلحت ها انتخاب می کنند، اما مردم برخی از آنها را نمی پذیرند.

حالا هم اگربقایایی از همان ترکیب و دارنده گان چنان پیشینۀ جفاورزانه حزب وطنخویش را احیأمی کنند، نام حزب وطن خادیست ها را می گیرد.

این ترکیب( حزب وطن خادیست ها) راه متفاوت با حزب وطن نیکنام وطن را در پیش رو دارد.

با توجه به اوضاع کنونی وطن، با توجه به عوامل اجتماعی تبهکارانۀ قومی وظرفیت های این ترکیب، طرف توجــه فرصت طلبان است. وقتی حکمتیار را تقویه وناز و کرشمه تقویه نمودند، دست نوازش بر سر چنین ترکیبی نیز می کشند.

تصور می شود، به رغم کدورت های پیشینه، به درد همکاری با تنی، حکمتیار و اتمر و امثالش بخورد.

You may also like...