سنگفرش

سروده یی از خالده فروغ
=============
دختران! شبانه های بی اميد
دختران! شکست های بی صدا
ای چراغ های آسمانِ سوخته
بامن از سپيده های گمشده
عشق سر کنيد.
دختران! شناسنامه ها تان
شامنامهء عداوت است
اين چنين ار غروب چشم های تان ادامه يافت
اين چنين اگر وفای تان به جوی های کوچک حقير
پوست داد
اين چنين اگر يقين سياه ماند
سنگفرش می شويد.

You may also like...