طب در گسترهٔ تاریخ

ز یستنامه

پو هندوی دوکتور محمد انور ترابی فرزند محمداکبر متولد سال 1318 هجری خورشیدی در و لایت هرا ت میباشدنامبرده تعلیما ت ا بتدایی را در مکتب واعظ کاشفی ولایت هرات به انجا م رسانیده ا ست و سپس از لیسه نظامی کابل به در جه عالی فرا غت حا صل نموده شامل فاکولته طب دا نشگاه کا بل گردیده است . ا ستاد ترابی ا ز فار غان سال 1350 فاکو لته طب دانشگاه کابل است که سپس د ر جا ت ماستر ی و دوکتورا (پی ا چ د ی) خود را از خا ر ج کشور در سال  1366 هجری خورشید ی به دست آ ورده است . ا ستا د ترا بی به مدت 17 سا ل به صفت ا ستاد در دانشگاه طبی کابل، فاکولته طب بلخ و فاکولته طب هرا ت ا یفا ی و ظیفه نمو ده است . موصوف به تعداد هشت عنوا ن کتا ب مسلکی تأ لیف نمو ده است و مقالات علمی پژوهشی زیادی را در عرصه های علوم طب و علوم ا جتماعی به رشته تحریر در آ و رده ا ست . از ا ستاد یک دفتر شعری به نا م (ا لما س امید) به نشر ر سیده ا ست و در حلقات ا دبی فر هنگی دا خل و خارج کشور ا شتراک فعالا نه دا شته است و در اینجا یکی از آثار گرانبار ایشان را به نشر می سپاریم.

طب در گسترهٔ تاریخ

طب در گسترهٔ تاریخ

نگارش: پوهندوی دکتور محمد انور طرابی، دکتور علوم طب

نشر نخست: بهار ۱۳۸۵ خورشیدی

ناشر: بنیاد «شاهمامه»

 

 

 

You may also like...