ماه

 وحید بکتاژ

ماه اگر این سوی زمین

بزرگ تر شده است

آن سوی زمین

چادرت را دور انداخته ای

ساعاتی بعد

این جا که آفتاب طلوع می کند و

آن سوی زمین

هنوز تاریک است

چادرت روی آن افتاده

حساب زمین را که بهم زده ای

حساب مرا چرا

که نمی دانم

شاعر عاشقانه سرا باشم

و این جا

برای ماه بنویسم

یا یک شاعر انقلابی

در سرزمین های تاریک زیر چادرت

You may also like...