معرفی کتاب پرخاشگری دینی، در گستره امپراتوری اعراب

داکتر سیدموسی صمیمی

جون سال ۲۰۱۹

کتاب است که در این اواخر با همکاری انتشارات شاهمامه، هالندچاپ و نشر گردیده است.در این اثر نویسنده (سیدموسی صمیمی)ریشه های تاریخی و عقیدتی پرخاشگری دینی را با در نظر داشت عوامل تاثیرگذار معاصر – معضل جهانی شدن و حکومت های اقتدار گرای سکولار – بررسی میکند.

غرض ارزیابی عوامل بنیادی پرخاشگری در این اثر، نخست نگاه گذرایی بر زیرساخت فکری و روند تاریخی امپراتوری اعراب انداخته شده، تا بتوان تداوم و تفاوت تلاش های امروزی پرخاشگری دینی را با گذشته های امپراتوری عربی، که نویسنده آنرا دمشق محور و بغداد محورمیخواند، بخوبی روشن ساخت.ولی برای بررسی عوامل ظهور، رکود و نزول امپراتوری اعراب نخست ایجاب میکند تا نظر گذرایی بر امپراتوری های ساسانی و بیزانس انداخته شود، که قبل از ظهور اسلام در قرن ششم عیسوی و قبل از آن قبایل بادیه نشین عرب را از دو طرف در محاصره گسترده ای تمدن های امپراتوریخویش کشانده بودند.در اخیر از همین طریق ممکن میگردد تا ریشه های تاریخی و عقیدتی پرخاشگری دینی را با جزییات آن، آن هم در رابطه تنگاتنگ هم با معضل جهانی شدن و هم با ساختار دولت های اقتدار گرای دینی و سکولارمعاصر دقیق ارزیابی کرد.البته – به نظر نویسنده – ایجاب میکند که در پی این همه جر و بحثدر اخیر به مثابه گذرگاه سیاسی بر گفتمانتیوکراسی و دموکراسیدر پرتو آزادگی و رفاه همگانینکات چند پیشکش کرد.

ادامه:

Screen Shot 2019-06-30 at 08.45.04

You may also like...