منظومه ها و ساختمان های ریاضی

منظومه هها

 

انتشار یافت:

شناسنامه
به سلسلهٔ ریاضیات معاصر
جلد سوم
مطابق مفردات پروگرام صنوف چهاردهٔ موسسات عالی تربیهٔ معلم
مؤلفان
پوهنمل محمد امان نادری، دیپارتمنت ریاضیات اکادمی تربیهٔ معلم
و ایتیان ژیل، دیپارتمنت پیداکوژی لیسهٔ عالی استقلال
از نشرات اکادمی تربیهٔ معلم
1976 مسیحی برابر به قوس 1355 خورشیدی، کابل
نشر الکتریکی: بنیاد شاهمامه
www.shahmama.com
جولای 2016، هالند

You may also like...